Africa Great Lakes Democracy WatchWelcome to
Africa Great Lakes Democracy Watch Blog. Our objective is to promote the institutions of democracy,social justice,Human Rights,Peace, Freedom of Expression, and Respect to humanity in Rwanda,Uganda,DR Congo, Burundi,Sudan, Tanzania, Kenya,Ethiopia, and Somalia. We strongly believe that Africa will develop if only our presidents stop being rulers of men and become leaders of citizens. We support Breaking the Silence Campaign for DR Congo since we believe the democracy in Rwanda means peace in DRC. Follow this link to learn more about the origin of the war in both Rwanda and DR Congo:http://www.rwandadocumentsproject.net/gsdl/cgi-bin/library


Thursday, April 26, 2012

RWANDA:Ubuhanuzi ku Rwanda, iyicwa rya Kagame (Rwabujindiri rurya ntiruhage)

by Tingiting Survivors on Saturday, March 3, 2012 at 8:10am ·
INDAGU ZA NYIRABIYORO
VERSION 1
Ku batarumva uwitwa Nyirabiyoro, umupfumu wabayeho muri za 1740, dore igice cy’amagambo yuzuye ubuhanuzi yateranye na Kigeli III Ndabarasa, Umwami w’u Rwanda wabayeho mu kinyejana cya 18; ibi byagiye bihererekanywa par tradition orale, ibi byandukuwe mu kinyamakuru CANARD ENCHAINE N° O43 (page 5) cyasohotse mbere y’intambara ya 1994. Icyo kinyamakuru cyandikwaga mu gifransa; nyiracyo yandikaga n’ikindi mu Kinyarwanda:”NYABARONGO”. Iyi version yasohotse muli za 1993, NYIRABIYORO NA NDABARASA (1741) ....NYIRABIYORO ati n’ubwo unyise incike ariko nawe ni nk’aho uriyo kuko wabyaye ibigina bitazagira icyo bimarira ingoma. Ati nyuma y’ingoma eshatu, niho hazaza RWAGITINYWA[1] uzarasana inkundura mu myambi n’ibishirira.
Ati azaganza ariko igitero azagaba hakurya y’amazi magari kizamusama[2]. NDABARASA wari umaze umwanya ajunjamye asa nawe n’urimo kubonekerwa asubiza NYIRABIYORO ati ntacyo RUTAMU[3] azaramira ingoma. NYIRABIYORO: Umunsi se RUTAMU yatsindiriwe kuri SINE[4] ikayitera umugeri igatora iyayo, bizagenda bite? NDABARASA: Yireke RUSINE[5] yonke. NYIRABIYORO: Uravuga se RUKARA mbona rurebera mw’ihembe?[6]
Umunsi yacumitanye na RUTAMU ko mbona azarutera amacumu akarutwikira mu nzu nk’umugome, rukota ku manywa rugakongoka ![7] NDABARASA: RUKARA nyirarwo azarusegasira. NYIRABIYORO: Urankangisha se RUKARA rutwariye urumoso rutsinze umusaya?
Ko mbona se ibigenzi bifite uruhu rutukura[8] nk’urw’impinjEse ko mbona ikinyamaswa gihetse ikindi giturutse mu MUBALI wa KABEJA azagitsindisha iki?[10] Ese iriya nyamaswa izatera umurizo I Karagwe undi ikawutera I Bunyabungo wowe urayibona?[11] Biriya bigenzi bifite uruhu nk’urw’impinja ko RUKARA abirebera mw’ihembe azabigamburuza bizagenda bite?
Ko mbona RUKARA rwonkereje nyina mu muraru, maze rukagwa igihugu igicuri?[12]
NDABARASA: RUKARA rw’amabuno[13] azime ingoma. NYIRABIYORO: Urankangisha RUKARA rw’incike[14] mbona ruzagenda hasi no hejuru rukagenda mu nda y’inzovu, harimo ibuye rivuza ubuhuha, narwo ruzagwa ishyanga hakagaruka umurambo?
NDABARASA: RUKARA rundi azaramire ingoma. NYIRABIYORO: Urankangisha RUKARA rw’igisage rutazambara ikamba rukaraza ariko ntirusamure, maze rukazagaruka mu Rwanda rushaje?[15] Dore nta kabuza u Rwanda ruzarara nze. Ndabona ba bagabo b’urutuku igihugu bakigabije umubambuzashakwe[16]. Ese zirajya he CYIMUMUGIZI, RWOGA, RWAMO na
KALINGA ![17] Dore umunsi imbwa zambaye ingoro, ingoma zivugira mu Marangara, ku munsi wa Ngirente, ababyeyi bazifuza kuba ingumba.[18] Ubwatsi bwo munsi y’inzira buzahura n’ubwo haruguru yayo maze arugenge NYANGUFI.[19] Ariko ariyimbire kuko amugenda runono RUKARA rw’igisunzu rugoreka amagambo[20]. RUKARA rw’igisunzu rwambaye utubuye tubengerana ku ntugu azirenza NYANGUFI, igihugu akigabire umugore[21].
Ndabona abasangirangendo baryana ijoro n’umunsi bamwe bashyirwa ku ngoyi[22], RUGANZU yambuka Akagera ashinga imiganda I Karagwe yunga ubumwe n’abavantara. Ariko RUKARA rw’igisunzu rugenda rutseta ikirenge[23] aririwe ntaraye.
Uru rugamba mbona ararurwana ahereye hehe?[24] Aragoreka amagambo ariko niyiyimbire ndabona aguye mu mibyuko igihugu gicura imiborogo,intore zigarura ituze, intebe ihabwa RUKIRIGITANGWE RWA MUDATINYA akarangwa n’uruziga mu mboni[25]. Ihumure riragaragara ariko ndabona bacuranwa, abana bose ntibahabwa ijambo.
Ndabona RWEGO RUKANGURA-SHYAMBA afite inkoni y’icyuma mu ntoki. Ndabona imandwa zisatira ku mulinzi zisakabaka. Ese ko ntabona uyoboye imihango umukuru ngombwa arava he? Ndabona RUKIRIGITANGWE RWA MUDATINYA ashinze icumu I Bunyabungo bavuga amacumu abakuru b’ingabo. Ndabona I Karagwe habaye ingaruzwamuheto abavuzi
b’amacumu barizihirwa. Ko mbona se u Rwanda rushubijwe bene rwo ariko umwezi
ntutambe? Ko mbona RUTUKU agaruye induru impundu zikabura?

Dore ubwatsi bwo mu nsi y’inzira bwongeye guhura n’ubwo haruguru yayo ariko ndabona RUGILI mu nda y’inyoni ahageze aramira ingoma bamuha ijambo atangariza bose ati u Rwanda ndarubogoye. Maze u Rwanda rutemba amata n’ubuki.
“Abafite amatwi nibumve ibigiye kuba ngo u Rwanda rugere ku mahoro asesuye.
Uliya RUGILI uzataha munda y'inyoni agatanga ihumure ninde?? "
Source: CANARD ENCHAINE No.43, page 5
--------------------------------------------------------------------------------
Ibisobanuro:
[1] RWAGITINYWA ni Kigeli IV Rwabugiri
[2] Kigeli IV Rwabugiri yakomerekeye bikomeye ku rugamba rwo kw’Idjwi I
Bunyabungo, hanyuma atanga ari mu rugo rwe rw’I Rubengera.
[3] RUTAMU ni Mibambwe Rutarindwa
[4] SINE ni umugabekazi Kanjogera. Rutarindwa yimitswe ari impfubyi atagira nyina.
Nta mwami rero wimaga atagira umugabekazi. Nuko bamutsindira kuri muka se Kanjogera nyina wa Musinga.
[5] RUSINE yaba ari Musinga umuhungu wa Kanjogera. Niwe Nyirabiyoro yita Rukara rurebera mw’ihembe.
[6] Kurebera mw’ihembe nuko Musinga yari afite amaso manini cyane, ku buryo wabonaga asa n’ureba imirari.
[7] Aha Nyirabiyoro arashaka kuvuga ibyo ku Rucunshu, aho ingabo za Musinga afanyije na Nyina Kanjogera na nyirarume Kabare, bateye umwami Rutarindwa iwe bakahatwika hagahinduka umuyonga.
[8] Aha arashaka kuvuga abazungu
[9] Amasuka ni imbunda.
[10] Aha Nyirabiyoro arashaka kuvuga abazungu ba mbere baje bahetswe n’indogobe, bagaturuka mu Mubali, mu burasirazuba bw’u Rwanda.
[11] Iyi nyamaswa ni umuhanda uva muri Tanzaniya ukagera I Bukavu wambukiranyije u Rwanda. Niwo agereranya n’inyamaswa y’imirizo ibiri, Ntabona neza umutwe n’umurizo
[12] Aha Nyirabiyoro aravuga ukuntu Abapadri bera muri 1931 bazacira Musinga I Kamembe, hanyuma akahava ajya I Moba muri Kongo aho yaguye.
[13] RUKARA rw’amabuno ni umwami Mutara Rudahigwa
[14] Rudahigwa yabaye incike kuko nta mwana yabyaye. Yabaye umwami wa mbere w’u Rwanda wagendeye “mu nda y’inzovu” (mu ndege) ajya I Bulayi muri 1949 no muri 1958.Ibuye rivuza ubuhuha ni moteri yayo. Hanyuma kuwa 25 Nyakanga 1959, Rudahigwa yaguye I Bujumbura hagaruka umurambo
[15] Uyu Rukara rw’igisage ruzagaruka mu Rwanda rushaje ni Kigeli V Ndahindurwa.
[16] Nyirabiyoro aravuga ukuntu abazungu bazagabira igihugu umuhutu.
[17] Aya ni amazina y’ingoma z’ibwami.
[18] Aha Nyirabiyoro araragura iby’intambara ya 1959-1961 bise Muyaga, yarangiye Kayibanda ahabwa ubutegetsi Kubera amagorwa y’ubwicanyi, inzara, kubura aho wihisha n’aho uhisha abana, ababyeyi bifuzaga kuba ingumba
[19] Amayira azasiba kubera intambara, hanyuma Kayibanda ategeke u Rwanda.
[20] Rukara rw’igisunzu ni Habyarimana. Kugoreka amagambo nuko avuga urukiga, avuga amagambo y’ikinyarwanda nabi
[21] Umugore wa Habyarimana, Agata Kanziga na basaza be nibo bicaga bagakiza muri iki gihugu.
[22] Aha Nyirabiyoro aravuga ubwumvikane buke bwavutse hagati y’abafatanyije na Habyarimana guhirika Kayibanda, maze bamwe muri bo bagafungwa
[23] Habyarimana yari afite igisunzu, kandi yari yaravunikiye mu myitozo ya gisirikare akiri muri Ecole d’Officiers, ku buryo yacumbagiraga gato. Waba utabizi ukaba utabibona kuko yashyiragamo ifiyeri
[24] Urugamba rwo kurwana na FPR Inkotanyi.
[25] Rukirigitangwe rwa Mudatinya ni Paul Kagame, imboni ku maso zimuranga ni amadarubindi yambara.
Uwatanze ibi bisobanuro ntabwo yakomeje ngo arangize ubanza ibikurikira ubutegetsi bwa Kagame atabyifuza.


VERSION II
Ubwatsi bwo mu nsi y'inzira buzahura n'ubwo haruguru, u Rwanda ruzahabwa Nyangufi,
Nyirabiyoro ati: "Rukara rw'Igisunzu ruzagwa mu mibyuko, igihugu gicure imiborogo. NYIRABIYORO yari umunyakaragwekazi, akaba n'umupfumu wari uzwi ho ubuhanga busesuye; Ku ngoma ya Kigeli IV Rwabugiri, wari warasimbuye Mutara II Rwogera, NYIRABIYORO yari afite imyaka 55, Icyo gihe (ahagana mu w'i1880), igihugu cyali gifite ibibazo ku nkiko, ikirwa cy'Ijwi cyarigometse gitegekwa n’uwitwa NKUNDIYE wa KABEGO.

Mu Ndorwa no mu Bunyabungo barigometse, imyaka itakera mu buryo bushimishije, u Rwanda
ubona rwugarijwe n'akaga. KIGELI IV RWABUGIRI atumiza NYIRABIYORO ngo ahanure insinzi y'ako kaga; Kubera ko RWABUGIRI yateguraga gutera Ijwi mu Ndorwa n'Ubunyabungo akahagarura, NYIRABIYORO amuragurira ko azabatsinda.

Amubwira n'amaza, amumenyesha ko ingoma izahinduka mu gihe kitari kure, abana be RUTARINDWA na MUSINGA bakayirwanira bigacika ku Rucunshu. Koko rero ahagana mu mpera z'umwaka w'1896 MIBAMBWE RUTARINDWA yimye ingoma (RWABUGIRI amaze gutanga) bamuha KANJOGERA (nyina wa YUHI MUSINGA) ho umugabekazi, bafata izina ry'ubutegetsi NYIRAMIBAMBWE. Yari afite basaza be KABARE na RUHINANKIKO, bagambiriye kwambura ingoma MIBAMBWE RUTARINDWA, bakayiha mwishywa wabo YUHI MUS INGA. Niko byagenze rero maze bafatanyije na mushiki wabo KANJOGERA, bararikoroza ku Rucunshu, bica RUTARINDWA, YUHI MUSINGA yima ingoma, nyina aba umugabekazi ku izina rya NYIRAYUHI.

NYIRABIYORO yaraguriye RWABUGILI kandi iby'umwaduko w'abazungu n'ibintu bizawukurikira: NYANGUFI uzambura ubutegetsi abanyiginya umunsi imbwa zambaye ingoro ingoma zikavugira mu Marangara. Aragura ko Nyangufi azicwa na RUKARA rw'igisunzu rugenda ruseta ikirenge, ruzateza u Rwanda akaga umunsi ruzagwa mu mibyuko, amaraso akameneka ari menshi. NYIRABIYORO abwira KIGELI ati: "Koko uli KIGELI kigera ikirenge mu cya RWOGERA". Uragura inkiko uganza u Mulera, uragaruza mu Bushubi no mu Bishugi, uragenga u Buhoma, mu Buberuka no mu Bwanacyambwe, urahaca ibiraro, Nyaruguru no mu Buganza bagatura amahoro, Urarwagura u Rwanda nyamara urakorera ubusa

RWABUGIRI, yireke Rusine yonke.. NYIRABIYORO Rusine rw'incike ruzima inka rutazibyarira ruzagenda hasi no hejuru, maze rukazagwa igihugu igicuri ? Dore bazaza abagabo b'urutuku rwera, bitwaje imyuko kandi bagenda bicaye. Bazakigabira umubambuzashakwe.. Zirajya hehe Cyimumugizi, Rwoga, Rwamo na Kalinga. Umunsi imbwa zambaye ingoro, ingoma zivugira mu Marangara, ku munsi wa Ngirente, ababyeyi bazifuza kuba ingumba, ubwatsi bwo mu nsi y'inzira buzahura n'ubwo haruguru. U Rwanda ruzahabwa Nyangufi.

Azamugenda runono Rukara rw 'igisunzu ruvuga rugoreka amagambo. Ruzamwirenza Rukara rwambaye utubuye ku ntugu, igihugu rukigabize umugore. Ariko urugo ruvuga umugore ruvuga umuhoro. Dore abasangirangendo bararyana ijoro n'umunsi. Bamwe bashyizwe ku ngoyi Ruganzu yambuka akagera, ashinga imiganda ishyanga, afatana urunana n'abavantara... Dore Rukara rw'igisunzu rugenda ruseta ikirenge aririwe ntaraye.

Uru rugamba mubona ararutsinda ate ? Inkiko zirugalijwe. Aragoreka amagambo ariko niyiyimbire. Dore bazamutsinda mu mibyuko igihugu gicure imiborogo. Intore zizagarura ituze intebe zizicazeho Rukirigitangwe rwa Mudatinya umugabo wambaye uruziga mu mboni. Ihumure riragaragara ariko se ko mbona bacuranwa abana bose ntibahabwe ijambo? Dore Rwego rukangura-shyamba azuye umugara.

Ese izi mandwa ko mbona zisatiye ku Mulînzi zisakabaka umukuru-ngombwa azayobora imihango ate ? Ndabona umugabo usheshe akanguhe uvuga isi igatigita ababyeyi bakamuha impundu. Dore yegereye ku mulinzi Ruterandongozi. Ashagawe n'abaturage ibihumbi n'ibihumbagiza. Ndabona Rutuku amusanga afashe uruboho mu ntoki, afashe ijambo ahumuliza abaturage, impundu zivuga urwanaga.

Indagu igeze aha Rwabugiri wali wicaye ku gisasiro igihe Nyirabiyoro yamuhanuriraga ibi byose. Yasabye ko yabanza akibambika, yaza kwibambura umunyakaragwekazi akagumya kumubwira ibisigaye, akamubwira n'intsinzi. Nyirabiyoro abanyagikari bamujyanye kumutegurira aho aryama, Umwe muri bo asubiye gufata amategeko ku mwami, asanga uyu ameze

nk'ubabaye kubera indagu Nyirabiyoro yari amaze kumugezaho. Uwo munyagikari asohoka atekereza ati uriya mugore usize arakaje umwami akoze ishyano, Amucumita ikimito mu rwano amwica atarangirije Kigeli indagu, ubucurabwenge bwari busigaye bubura butyo
INDAGU ZA MAGAYANE

INDAGU ZA MAGAYANE: MENYA AMATEKA NAHO IBIHE BIGEZE MURWANDA
Perefe Zigiranyirazo muramu wa Habyarimana akimara kumva ko nta kabuza Abatutsi bari hanze bazafata u Rwanda, nyuma ariko ngo bakazarwirukanwamo n’umuzungu warubahaye, Zigiranyirazo yatse intsinzi, Magayane ati kereka Habyarimana yeguye igihugu akagiha Abanyenduga kuko ni bo bazi amacenga y’Abatutsi, bityo mwebwe mukicara.
Zigiranyirazo yavuze ko bafunga Magayane, Magayane akigera mu buroko 1930 yabwiye uwamutekeraga ati: kuwa kane nzapfa maze kurya imboga, Niko byagenze Kuko yahawe imboga z’isogo yakundaga kuwa kane yitaba Imana. Yanabwiye n’uwo musirikare wamutekeraga ko azagwa mu maguru y’abagore, niko byagenze uwo musore yagiye gusambanya umugore w’undi mugabo, ategerwa ku irembo bamutsinda aho. Ibyo yahanuriye abandi ni ibi: yabwiye Ambasaderi Kagenza Alphonse muri Nzeri 1972 ko Kayibanda uzengurutse u Rwanda rwose ngo aribuka isabukuru y’imyaka 10 y’ubwigenge ko ariho asezera ku banyarwanda ko nta myaka itatu azamara ategeka, ko nategura n’imva ye itazaboneka.
Yabwiye Kanyarengwe Alexis ko azahunga akambuka Akagera, akagaruka arwana, akazitwa umutegetsi wa nyirarureshwa, akabona ibibi n’ibyiza, nyuma agapfa adahinwe azize indara-mabuno. Yavuze ko hari abazungu bagiye gufungirwa mu Ruhengeri, abandi b’abatasi bazabakurikira bakagwa kuri Muhungwe byarabaye, abacanshuro bashatse gufata Congo banyuze i Goma mu 1978. Surete ya Lizinde yari ikaze ibata muri yombi bafatirwa mu mahoteri ku Gisenyi, bafungiwe mu Ruhengeri, nyuma y’aho abandi bakoreye plan yo gufata u Rwanda na Congo byombi muri Parc y’ibirunga i Rwindi(Congo), baje mu Rwanda n’ibyuma kabuhariwe bifotora, indege ibagusha muri Komini Kanama(Bugoyi-Gisenyi) hafi ya Muhungwe.

Magayane yahamagariwe gukora animation bamamaza, banacengeza amatwara ya Muvoma, ati: uwabyiniye Nkubitoyimanzi Rudahigwa, na Bwenge nyakuri Kayibanda, ntiyabyinira Muvoma izanywe n’abungura bazubika u Rwanda. Burugumesitiri Kabalira yahise amufungira mu kasho amuziza gupfobya MRND AKANATUKA Perezida wayo ngo ni umwungura w’umushyushya. Nyuma y’icyumweru baramurekuye, Magayane abwira Kabalisa ati ati: kumfungira ubusa kwawe nawe uzafungirwa ahatava izuba. Bwarakeye basanga Kabalira yarariye imisanzu ya MRND, YAFUNGIWE MURI Prison Special mu Ruhengeri; Magayane yabwiye Theoneste Lizinde ati: Ugiye kuzafunganwa n’abantu bambaye utubuye tubengerana ku ntugu, mukazashyirwa aho wajyaga ufungira abandi. Bwarakeye Lizinde avumbura imashini yakoraga amafaranga, iyo mashini yari ihuriweho na Majyambere n’ibindi bikomerezwa. Lizinde agijeje I bukuru, bati uyu muntu azabwira abanyamahanga akari I Murore bati: tumwohereze Zimbabwe, navayo tuti yateguraga coup d’Etat, ahite afungwa. Yabwiye Lizinde ati ikimenyetso cy’ifungwa ryawe n’umwana uzabyarwa na Madame Habyarimana ari ikimara. Byarabaye uwo mwana avukira mu Bubiligi ari ikimara(baramuhishaga) nta cyumweru cyahise Lizinde atabwa muri yombi. Magayane ati Lizinde nafungurwa ,ingabo zizaturuka hanze, uzicarana nazo akanya gato, uzahunga zizagutsinda hanze. Magayane yabwiye Adjudant Chef wayoboraga Gereza ya Ruhengeri witwaga Sembagare ati: uri igikenya ntuzisazira. Bwarakeye ajya iwabo I Muramba-Gisenyi, inkuba itagira amazi iramwasa. Magayane yabwiye undi muyobozi w’iyo Gereza Adjudant cyarahani ati: uzicirwa muri iyi prison. Umwaga wawe uzashirira aha. Yabwiye abanyururu bagenzi be ati; iyi myenda mubona y’umukara twambaye izasimbuzwa ibara ribengerana(Rose) yarongeye ati: ibohozwa ry’iyi prison rizabanzirizwa no kuma kw’iki giti cy’ingazamarumbo mubona imbere ya Gereza, ati hano mu nzu indani hazinjira ihene izaherekeza abashyitsi, bwarakeye igiti kiriyumisha, naho ubwo Musenyeri Nsengiyumva yasuraga Gereza ya Ruhengeri, bibagiwe gukinga ihene irabinjirana, nijoro bumva iramena amasafuriya irya ubugali. Magayane ati: ngicyo ikimenyetso mwatashye, mais abazahungira Rwabeya muzashira. Abahungiye Rwabeya-Musanze bahuye n’abakodo ba Mukamira baje kubohoza Ruhengeri, babamenaho urusoro babita inyenzi kubera atahwemye kwikoma ingoma ya Kinani, byateye ubwoba abayobozi ba Gereza ya Ruhengeri, bahitamo kumushyikiriza ibiro by’iperereza ngo yisobanure. Yasabye ko Habyara n’ibyegera bye baza, maze ubuhanuzi bufatwa kuri za kasete buranandikwa.
Dore uko yavuze: wowe Habyarimana ndagukandagiye ugiye kugwa ku kibuga gikikijwe n’imfunzo kandi nupfa Kigali izuzuramo intumbi agahishyi. Ibimenyetso ni abazungu bazaza kugukanga nawe uzashyira mu bitugu byawe mu bushoroshori umugore w’umugambanyo, inyamaswa y’ihembe rimwe izaba ibiyogoza mu rukiga na Ndorwa, iyo nyamaswa izakwira u Rwanda imena amaraso menshi, izaguhitana nta kabuza, keretse weguye. Habyara ati shaka intsinzi: Magayane ati ntayo, ati ubutegetsi bwawe buzafatwa nabo bavantara, bazigera kino gihugu, nyuma bazakivanwamo nk’ubufindo. Magayane ati uzasimburwa na Rusukumo ruzamara amezi atatu, hakurikireho bihwahwa wok u ruzi rw’iwanyu, nyuma ye ngo hazategeka Rwabujindiri rurya ntiruhage; uwo Rwabujindiri azajegezwa ihembe inshuro enye, Ihirikwa rya Rwabujindiri rizagenda ritya; Magayane ati: azaraswa umwambi w’igishirira na bene nyina ari mu Bugesera nyuma hazameneka andi maraso menshi, noneho rutuku wamuhaye ubutegetsi ashyireho umusaza usheshe akanguhe uzaba ari inyuma y’igihugu azane Ihumure, acyure rukara rw’ibisage ruzabyinirwa bigatinda. Abantu bazaba baragiye ishyanga bose batahuke, habeho umunezero n’uburumbuke n’amahoro ya nyayo.
Uko bizamera ingoma ya Rwabujindiri igeze mu marembera: Hazabaho isubiranamo ry’abicaye ku ntebe. Hazabaho inzara, agahiri n’agahinda, no kwiyahura. Hazabaho urwikekwe yewe n’umwana azatinya se na nyina; hazabaho amalira yuzuye intango ku bari mu bihome, hazabaho ibisahira-nda birya akaribwa n’akataribwa bazakora ibishoboka byose ngo batsindure rwara rw’umugara rubundiye mu mashyamba, nyamara nabyutsa umugara igihugu kizabyara igihunyira. Bazafatanya n’amahanga, nyuma bibe zero, ahubwo intambara yongere itangire ikazahagarikwa na l’ONU ya gatatu. Magayane ati uwo rutuku uzaza agahagarara hagati y’abazaba barwana, niwe uzatoranya umutegetsi. Hazabaho inyoni z’uducurama zizarika mu biti by’abo biyicaje ku ntebe. Hazabaho ibika ry’isake isura urwimo ikigera ku mutambiko w’urusenge, hazabaho abandi bazahanura nkajye bakabizira: hazabaho ihene izabyara isekurume indwi zange konka. Umwami w’ishyamba azaza kwiba.
Mwibuke ko Magayane yavuze ati: nimubona Kigali yuzuye amase atewe n’imyigaragambyo y’inka. Muzamenyeko Kinani yahirimye, kuko amase azasimbuzwa intumbi z’abantu. Byarabaye mu kwa gatatu 1994 umugabo watswe igikingi yazanye inka ze kuri Rond-point Kigali inka zacunzwe n’aba GD Umujyi wabaye umunuko kubera amase. Nyuma y’ukwezi kumwe intumbi zasimbuye amase. Ikindi gikomeye yaravuze ati: Habyarima napfa, abantu bazahunga iki gihugu, ati ariko abazahungira mu majyarauguru y’uburengerazuba bazapfamo benshi. Koko abahungiye Goma, Mugunga, Kibumba, Katale, Kahindo basanze Dogiteri w'umututsi w'Umunyamurenge Ukomoka ku Kibuye wo mu bihugu byo hanze yakwije amarozi mu majyaruguru ya Kivu, bayasigaga ku gisheke, irindazi, umuneke, ikijumba, ikigeri, bashyize no mu bigage, inzagwa n’amasigara, imbaga yarahatikiye ngo ni kolera daaaaaaaaaa! Magayane yabisubiyemo inshuro eshatu ati: aba bavantara baturutse i Bugande Bazafata kino gihugu nta kabuza, ati: ariko bararye bari menge kuko bazakibavanamo kandi nabi. Ababizi bemeza ko abo mu kazu ka FPR imitungo yabo yambukijwe kera ikaba iri muri Eritereya, Etiyopiya, Afurika y’epfo, I Burayi na Amerika, mbese barasahura nk’aho nta mizero bafitiye u Rwanda. Ubu buhanuzi mbukesha umwe mu bakozi b’ibiro by’iperereza bo hambere mu mwaka w’1978 uwandikiraga Kinani ibivuzwe na Magayane. Ukunyunganira kwanyu bizadushimisha. Ntabwoba Gregoire. Cyangwa se niba ufite ibindi watumenyesha wa kwandikira iyi website kuli cyanyurwa@gmail.com

 INDAGU ZA MAMA DOMITILLA WUMUNYAMURENGE NAWE YAHANURIYE KAGAME NABANYARWANDA
Maman Domitilla:  Maman Domitilla nawe, ukomoka i Murenge ho muri Zaire mu buhamya bwe, akimara gupfa akajyanwa mu ijuru, akaza kuzuka, akagaruka nyuma y’iminsi 4, yazanye ubutumwa bugaragara, kandi bwo kwitonderwa. Mu gice cya nyuma mu buhamya bwe aragira ati:
  • Ibi mvuga nibyo nabwiwe ndi mu ijuru, nasabwe kutagira icyo nongeraho; nicyo nkuramo, kandi ko ngomba kubibwira abantu bose, bagahinduka inzira zikigendwa.
  • Aho avuga ngo"anti-christ"ni umwe mu bategetsi Urwanda rufite,ukomeye cyane; utavuguruzwa ,bita Afandi Pc; nkurikije uko uyu mugabo twaganiriye yabinsobanuriye. Yemeza ko Anti-christ ari umuntu tubana. Inyamaswa iri ku gise avuga, ikanatera imbabazi ni ugutabariza abana b’abanyarwanda, aho bababwira ko bafite intsyo zizatsya amasaka bejeje, kandi ko azaborohereza guhunga, bakwanga akabamenesha cg se akabatoneka.
  • Avuga ko anti-Christ ahabwa ububashya n;abantu bari kuri iyi si(aha yansobanuriye ko ari COMMUNAUTE INTRANTIONALE imutera inkunga, cyane cyane igihe yafashye bamwe ikabazirika amaboko, abandi ikabaha ibirwanishyo;abandi ni nka ba Museveni bamushyigikiye kimwe nabo bise ibyitso bamukorera, ariko ingaruka zabo bose ntizatinze kugaragara)
  • Aravuga ko iyo nzoka isa namwe mwese,ikaba ifite amayeri menshyi(guhimbira inzira-karengane amakosa batigeze bakora, kandi amahanga yose akabyemera;akanakingira ikibaba abagizi ba nabi ngo batazajya kuburanishwa muri TIPR)
  • Aho avuga ngo "Langi tatu": -Umweru: Uwo muntu azababeshya ngo azanye amahoro; ahagritse ubwicanyi, itsembatsemba n’itsembabwoko; ibintu byiza byinshyi(amazu=kubohoza)bose bamuyoboke,kandi anafashye benshyi,bati dore uwo twari dutegereje! -Umutuku: Niyo yazana amahoro ate, azaba yaramennye amaraso y,inzirakarengane nyinshyi, zitagira kirengera;kandi azakomeza kumena andi menshi y,abera(nawe se murebe amaraso y,abatutsi bari mu Rwanda bitwa ngo impamvu batapfuye ni uko bakoranaga n,interahamwe;amaraso y,aba Perezida 2 BOSE hamwe n,abafashya babo,inzirakarengane za Byumba; Kigali;Nyakinama(grotte);Nyamutera-Gitarama;Kibeho-Kinigi;Giciye n;ahandi; ntavuze imirambo yanamye mu mashyamba ya Zaire(Tingi-tingi;Ubundu;Masisi; KISANGANI_Mbandaka(wendji);mu makambi n,ahandi henshi ntarondoye...);ukubitereho amaraso y,Intama z,Imana :Abasenyeri 4 BOSE; abapadiri iryaguye; ababikira, abapasitoro n;izindi ntama z,Imana z,ubwoko bwose; ariko ngo abazaniye amahoro!UMUKARA: Ngo niyo yakora ibyiza ate abeshya,isi ikamuyoboka;ikamuramya; azaba mubi kurusha abayobozi bose bamubanjirije(abategetsi bose baranze Urwanda)
  • -Guhambwa kwiyo nyamaswa igicye kimwe:Anti-CHRIST akora yihishe inyuma y;abantu kuko akiboshwe(aha yihishya inyuma y;abitwa abategetsi b;abahutu nka Pasteur Bizimungu n;abandi bameze nkawe, akikorera ibyo ashyatse, bikitirirwa bo, kimwe n;amahanga yamufashije gusoza umugambi we wo kwanga amasezerano ya Arusha ku mugaragaro.KANDI WARI UGAMIJE AMAHORO nyakuri. -Ntiyakora kumugaragaro:anariyo mpamvu asenya amashyaka yose ashyira mu gaciro;agatera ubwoba za Eglises zose anariko afunga abayobozi bayo, akanafunga akirukana za "ONG"; akanyereza bamwe mu bavugisha ukuri nk,abacamanza dont les Nkubito, Cyiza;Alype n;amashirahamwe arengera ikiremwa-muntu yose agatotezwa; kugira ngo adashira ahagaragara ibibi bikorwa n;ubutegetsi Ibyo byose ngo bizakomeza kugeza igihe Yezu azamushirira ahagaragara, natikosora ngo ahe abana b,Urwanda amahoro, kuko abababaye aribenshyi cyane, kandi uburakari bw;Imana buri hafi kwigaragaza.
  • Inyanja itukura: Azakora ibimuguye neza ngo arambe ku ngoma; ariko amaherezo azatabwa mu muliro; ariyo nyanja yaka umuliro ajye kuba hamwe n’umuhanuzi w’ikinyoma.
  • Naho mu gitabo cya AMOSI;inzara avuga , si inzara y,ibiryo, si inzara y,ibinyobwa, ahubwo ni inyota n,inzara byo kumenya ukuri ku byabaye mu Rwanda, bikajya ahagaragara, enquetes zigenga zigakorwa, abateguye umugambi mubishya bakamenyekana, bakajya ku karubanda;bagakanirwa urubakwiye; kuko Yezu ubwe yivugiye ngo "ibiboshwe ku isi; no mu ijuru bizaba biboshywe"kandi ukuri kuri hafi kugaragara. Nti mumbaze ngo hasigaye igihe kingana iki; kuko Imana ifite ingenga-bihe yayo n’ukuntu iyibara. Icyo nzi ni uko ukuri kuzamenyekana, kandi abanyarwanda bagakizwa, bakoroherana; bakababarirana; ariko bazi neza amavu n; amavuko yibyateye amahano yabahekuye. Ngibyo ibisobanuro nahawe n’inararibonye, kandi ushyishoza; akanashira mu kuri. Igihe kirageze rero ngo abana b’Urwanda baruhuke imiborogo; bature kandi batuze; ariko baze bibuka kubishyimira Imana yo yaboherereje ubwo butumwa ibucishije ku bajya bayo. Imana ishimwe iteka ryose. Amen
INDAGU ZA SGT NSABAGASANI YAHANURIYE KAGAME PAULO
Umusirikare Sgt Nsabagasani Dominic yahanuriye Kagame uburyo azicwa n’inshuti ye.
Byakuwe mukinyamakuru Inyenyerinews
Mu bimenyetso yamuhaye hasigaye 1 gusa

Mu kiganiro ikinyamakuru Inyenyerinews cyagiranye na Sgt Nsabagasani Dominic, yatubwiye ko Imana yamweretse  ko ubutegetsi bwa Kagame bugeze mu gihe cyabwo cya nyuma, kandi yabimubwiye, ariko ntiyabiha agaciro, atubwira kandi ko nambere y’urupfu rwa Habyarimana yabimubwiye nawe ngo ntiyabyumva.
Abantu beshi bakunze kuvuga ko ubutegetsi bwa Kagame buri mu marembera, bavuga ko ari ubuhanuzi Imana ibahaye, ariko akeshi nta muntu wigeze ujya ahagaragara ngo atange amazina ye, avuge n’uko bizagenda mu ruhame. Ikinyamakuru Inyenyerinews cyegereye umunyarwanda wahoze ari umusirikare wa Habyarimana akaza no kuba umusirikare wa FPR atubwira uko Imana ngo yamweretse amarembera y’Ingoma ya Kagame, ndetse adusaba gutangaza ubuhanuzi bwe uko bwakabaye ntakintu nakimwe twibagiwe, kuko ari amagambo y’Imana, kandi ngo ikaba imutegeka kubitangaza mu banyarwanda.
Twamubajije niba kubitangaza bitamutera ikibazo cy’umutekano we, atubwira ko we ntakibazo afite kuko azi iby’Imana yamubwiye kandi ariyo yamutumye, bityo ngo kutabitangaza nibyo bibi kuri we kuruta kubitangaza.
Sgt Nsabagasani Dominic ni muntu ki?
Ni umunyarwanda wo mu bwoko bw’abatutsi, yavukiye mu cyahoze ari Gitarama, 1971, ahitwa Musambira, yatubwiye ko akimara kuvuka Mamawe yahise yitaba Imana nyuma y’ibyumweru bibiri, hashize ukwezi na Papa we aba arapfuye, ngo yarerewe kwa sekuru nawe waje kwicwa muri jenoside y’abatutsi muri 1994.
Mu 1992 yinjiye mugisirikare cya Habyarimana, arangije inyigisho za gisirikare yanjiye muri Batayo ya 71 yabaga Bugesera, Gako, nyuma ngo ajya Byumba, ahava yinjira muri  Batayo ya Paracomando yabaga i Kanombe ngo icyo gihe yari afite ipeti rya Premier solda / R. Caporal. Yatubwiye ko ngo yinjiye igisirikare ari umukatorika ariko ngo yaje guhinduka aba umurokore.
Ahanurira Habyarimana.
Muri 1993 yarose inzozi zirimo iyerekwa, hanyuma yumva ijwi rimubwira ko ngo agomba kubibwira Habyarimana ko ingoma ye irangiye kandi bazica abantu beshi, ariko agira ubwoba bwo kubivuga kuko yacyekaga ko ari buhite yicwa, nyuma ngo ijwi rya komeje kumuhata, aza gushirika ubwoba ara bivuga, ahereye kubasirikare bose babanaga muri iyo Batayo ya Para commando. Nyuma ngo yaje kubibwira Majoro Ntabakunzi Aloyozi  wari umukuru w’iyo Batayo ya para commondo yabagamo (ubu Maj. Ntabakunzi afungiye Arusha), ndetse amusaba ko abibwira Habyarimana kuko ngo Imana ariko yari yamutegetse.
Abo basirikare  ngo ntibabyumvaga batangira kuvuga ko aribyo yatumwe na bene wabo kuko ngo yari umututsi, bimuviramo ingaruka zikomeye zo kwangwa n’abasirikare babanaga, ariko ngo Imana imubwira ko atazicwa. Nyuma ngo Maj Ntabakunzi yaje kubibwira Habyarimana, ngo ategekwa ko agomba kurindirwa mu kigo cya gisirikare i Kanombe ntasoheke.
Indege ya Habyarimana imaze guhanurwa, ngo yari mu kigo i Kanombe, naho bavuga ko ngo yari abiziranyeho nabene wabo baba tutsi, yajyanywe mu kigo cy’abasirikare barindaga Habyarima ( Camp GP) ku Kimihurura, ajyanywe kwicwa, ariko ngo Imana ikomeze kumuha isezerano ryo kuzabaho ntiyicwe.
Ajya kwicwa Inuma imuhagarara ku mutwe abasirikare bagira ubwoba.
Ku itariki ya 7 Gicurasi, 1994, abasirikare abahawe amabwiriza yo kujya kumwica, bamutwara hanze y’ikigo ahegereye ahantu ngo bita Murugando, bakigerayo abasirakare bari gushaka ahantu ho kumwicira bagihagaze ngo hamanuka Inuma ihagarara ku mutwe we abasirikare barwana no kuyirukana ariko iranga, barwana nayo nk’iminota 5 yanze bariruka bagira ubwoba. Babibwira abari babohereje bamusubiza mu kigo batangira kumugirara ikizere ko yatumwe n’Imana. Ariko bategeka ko atagomba kurenga icyo  kigo cya Camp G P (Umutwe warindaga Habyarimana).
Yinjira mu gisirikare cya FPR.
Ku itariki ya 3 Kamena ngo hapanzwe kumwica bwa kabili, ariko ngo  umwe mu basirikare babanaga, yamubwiye  ko bapanze kongera kumwica,  ndetse ngo amufasha gutoroka, yanyuze  Kivugiza i Nyamirambo, yinjira ahari abasirikare ba FPR, asanga abari kuburinzi basinziriye bose, arabakangura  afite imbunda yambaye n’imyenda ya gisirikare, umwe ngo ashaka kumurasa, ariko  amubwira ko atari umwanzi ntiyabasha kumurasa. Yajyanywe  kwa Lt Col Nzaramba ubu usigaye ari Maj Gen muri RDF, niwe wari ukuriye abo basirikare ba FPR bari bo muri Batayo ya 21 yari aho.
Avuga ko agezeyo yahise yerekwa n’Imana ko  Kigali izaba ifashwe ku itariki 4 Nyakanga 1994 abibwira Nzaramba. Nyuma yo gufata Stade ya Nyamirambo, ikibuga cy’Indege i Kanombe, yajyanywe kuruhuka, amara umwaka wose ntacyo Imana imubwira.
Ahabwa ubuhanuzi kuri Kagame muri 1996 agatekwa nawe kubimubwira.
Nyuma ngo yaje kuryama nanone yerekwa ukuntu Kagame azapfa, kandi ategekwa kubivuga, ngo muri iryo yerekwa yeretswe. Ngo yabonye Kagame araswa n’imwe mu nshuti ze zimuri hafi, ariko atashoboye kumenya izina neza cyangwa kwerekwa isura. Nyuma ngo Imana yaje kumuha ibimenyetso, avuga ko ibyo byose yabyeretswe ari Gisenyi muri Batayo ya 31.
Bimwe mu bimenyetso yahawe  bizagaragaza ko kwicwa kwa Kagame kuri hafi.
Kuko ubu butumwa yabuhawe ari 1996, harimo kujya Kongo kw’abasirikare no kuvayo gucyurwa kw’impunzi nyishi zari zarahunze u Rwanda ;  intambara y’abacengenzi  no kurangira kwayo ; Kagame aba perezida , no kwamamara kwe hirya nohino ku isi ;  ifungurwa ry’abanyururu ;  agahe k’amahoro ; gahunda zihindagurika za leta ;  kumanurwa muntera kwa Kagame no kwangwa n’abanyarwanda n’amahanga ; gusubira Kongo kw’ingabo ; ngo ingabo zimaze gusubira Kongo Kagame azicwa, gusubiranamo kw’ingabo Kagame amaze gupfa ;  kugaruka kw’ingabo zagiye muri Kongo zihuruye kubera ubwicanyi buzaba buri mu gihugu ;  Kugotwa impande zose z’u Rwanda nabasirikare beshi ; kumeneka kw’ amaraso meshi y’abanyarwanda kuruta ayamenetse mbere muri 1994, kugaruka kwa k’Umwami Kigeli V Ndahindurwa ; gutahuka kw’abantu beshi bari hanze ; kuzaba  Sgt Nsabagasani nyiribuhanuzi  atakiba mu Rwanda.
Ubuhanuzi buhabwa Kagame.
Avuga ko akimara kubyerekwa muri 1996 yahise abibwira abasirikare bose babanaga muri Batayo ya 31 nk’uko yabibwiye abasirikare babanaga kwa Habyarimana. Amaze kubivuga kandi yabivugiye imbere y’abasirikare bari munama yari iyobowe na Gen Mubaraka. Ngo Gen Mubaraka yamubajije niba igihugu kizafatwa n’abacengezi kuko aribo barimo kurwanya igihugu, amubwira ko igihe kitaragera.
Avuga ko Mubaraka yaje kuhava asimburwa n’uwitwa Maj.  Jacob Tumwine icyo gihe, ngo Imana yakomeje kumuhata ngo yandike avuga ubuhanuzi bwe kandi abubwire abayobozi bohejuru. Ku itariki ya 13 Gicurasi 1998 yandikiye Perezida Bizimungu amubwira ibyo yeretswe, ariko ibaruwa yamwandikiye yatwawe n’ushinzwe urwego rw’iperereza  muri iyo Batayo ya 31 yabagamo, 2Lt Claude (ntabwo ngo yibuka irindi zina),  arutwara muri G2,  urwego rushinzwe iperereza muri Ministeri y’ingabo, ari naho banyujije ibaruwa y’ubuhamya yandikiwe perezida ihabwa Kagame wari visi perezida akaba na minisitiri w’ingabo icyo gihe.
Nyuma yaje gutumwaho n’uwitwa Capt  Franco (nawe ngo irindi ntaryibuka) wakoraga muri G2, amubwira ko ubutumwa  Visi perezida adahari (icyo gihe yari Kagame), ariko ubutumwa yabubinye, asabwa gusigara i Kigali ariko arabinginga ngo asubira aho yari mu gisirikare kuko yumvaga aribyo byamufasha.
Atangira guhigwa bashaka ko apfa.
Kubera ubwo butumwa butigeze bushimisha abo yabuhaye ngo hatangiye umugambi wo gushaka uburyo yakwicwa, maze hapangwa kumwohereza kurugamba ahantu habi kugirango apfiriyo, Sgt Nsabagasani avuga ko yaje koherezwa kurwana Kongo, Imana nanone yaje kumubwira ko agiye koherezwa ahantu habi ariko ntacyo azaba, ngo bari ahantu hitwa Mpfizi muri Kongo, yari ayobowe n’umusirikare witwa Maj Rutayomba Theogene, yaje koherezwa kurugamba ahantu habi, ajyana n’abasirikare 2 gusa kureba aho abasirikare barwana bari bari.  Ariko ngo wari umugambi wo kumuroha ngo agwe aho, yakomeje kwizera ijwi ry’Imana ko iri bumurinde.  Avuga ko Imana yakoze igitangaza ngo abagezeho yumvise ijwi rimubwira ngo narase isasu rimwe gusa, amaze kurirasa abasirikare bose bari ruka ngo barahunga bata imbunda nyishi cyane kuburyo abasirikare bandi baje kuza basanga azicaye iruhande wenyine n’abasirikare 2 bari kumwe kuko batari gushobora kuzikorera zose. Yaje gusubizwa mu Rwanda muri 2002 ariko asize ababwiye abasirikare  ko bose bagiye gutaha kuko ariko Imana ngo yari yamweretse.
2003 Kagame yaje kumutuma ho intumwa amubaza niba azatsinda amatora, ariko ngo amusubiza ko atazayatsinda ahubwo azayiba, amaze kumusubiza gutyo ategeka ko bamukura mu gisirikare, yaje gukurwa mu gisirikare atabizi yumvise gusa bamusoma kuri lisiti y’abasirikare bagomba gusezererwa. Avuga ko amaze gusezererwa yasubiye iwabo i Musambira, ariko akomeza kuvuga ubutumwa, hirya no hino mu gihugu.
Uko Sgt Nsabagasani yavuye mu Rwanda.
Avuga ko mu kwezi ku Ukwakira 2009, yabwiwe n’ijwi ry’Imana ko agomba gushaka ibyangobwa kava mu gihugu, kuko ngo ibyo Imana yahanuye byenda gusohora, amaze gushaka ibyangobwa byose, we ngo ntabwo  yaje yihishe kuko yategetswe ko agomba gusiga abibwiye abantu igitumye agenda kuko Imana igiye gusohoza ibyo yavuze. Yatangiye gusezera abantu ahereye ku baturanyi be, ndetse n’abayobozi ababwira ibizaba, asezera ngo amatorero ndetse n’iy’i Kigali, cyane irya ADEPR riri ku Kacyiro aho bakunze kwita Meridien, abibwira bakirisito bose ko agiye kugenda ariko ngo Imana yamutegetse ngo ibone gusohoza amasezerano yavuze ku Rwanda.
Ubuyobozi ba leta bwumvise ko asezeye yamutumye ho uwitwa Senateri Antoine Mugesera, amubwira ko nubwo agiye ariko atagomba gutwara abantu, kandi amusaba kudakomeza kuvuga ko igihugu kigiye gusubira mu bwicanyi kandi kizapfamo abantu beshi.
Ku itariki ya 8 Gashyantare 2010 niho ngo yahagurutse mu Rwanda Imana imubwiye ko ngo izagaruka kandi azaza azanye n’Impunzi nyishi zabaga hanze zose kuko  igiye gusohoza imigambi yayo.
Yatubwiye kandi ko mu byo yeretswe byose igisigaye ari ugusubira Kongo kw’ingabo z’u Rwanda, kwicwa kwa Kagame n’abanyarwanda no kugaruka k’Umwami Kigeli V Ndahindurwa.
Iki kiganiro ikinyamakuru Inyenyerinews cyagiranye na Sgt Nsabagasani, twagitangaje uko cyakabaye, twirinze kugira icyo dukuramo cyangwa se twongeraho.
Basomyi bacu, n’ahanyu buri wose afite uko abyumva, n’uko abyemera !
Ifoto iriho niya nyirubuhanuzi Sgt Nsabagasani Dominic
Charles I.
Ubuhanuzi bwa MAJESHI Léon wabaye ingabo ya FPR Inkotanyi : Bwerekeranye n'irangira ry'ingoma ya Kagame Paul !
Abantu bakomeje kutwandikira ari benshi cyane basaba ko twabasubirizaho ubuhanuzi bw'Umuhanuzi Majeshi Léon kuko bamwe bashobora kuba batarashoboye kubusoma cyangwa ngo babubone. Ikinyamakuru Inyenyerinews cyaganiriye n'Umuhanuzi MAJESHI Léon, akigezaho ibyerekeye ubuhanuzi bwe, ari nabwo tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ubwo buhanuzi buri mu bice bitatu, tukaba duhereye ku gice cya mbere, ubutaha tuzabagezaho ibice bibiri bisigaye. Tuzabagezaho ibyo uwo muhanuzi yavuze ku ivanwaho rya Pasteur BIZIMUNGU wahoze ari Prezida wa Republika, kujya ku butegetsi kwa Paul KAGAME, ivanwaho n'ihunga rya Petero Celestini RWIGEMA, ihunga rya Joseph SEBARENZI KABUYE, amatora ya FPR, ihunga rya General KAYUMBA na Col. Patric KAREGEYA, iyicwa rya Paul KAGAME, intambara izakurikiraho, itahuka ry'Umwami w'u Rwanda KIGELI V NDAHINDURWA, no kugaruka kw'Umwami YESU.
1. MAJESHI LEON NI MUNTU KI ?
Umuhanuzi MAJESHI Léon yavukiye muri Tanzania mu Ntara ya KAGERA akaba ariho yigiye amashuri ye abanza. Amashuri yisumbuye yayakomereje mu Rwanda, ndetse n'aya Kaminuza. Yabaye mu gisikari cya APR/FPR. Icyo gisirikari yacyinjiyemo muri 1992 aho yahise ashyirwa mu bantu bashinzwe kurinda abategetsi ariyo High Command ya RPF/ APR kugeza intambara irangiye; nyuma y'intambara yakomeje gukora umurimo we wa gisirikare muri Presidential Protect Unit PPU ariyo yaje kwitwa Republican Guard R/G abenshi bakunze kwita abajepe.
2. NO MURI GEREZA MAJESHI LEON YAHANURIRAGA ABANDI BANYURURU
Muri Gereza yo ku Mulindi, hari hafungiyemo abasirikari bagera ku 2.000, MAJESHI yatubwiye ko babaga bafashwe nabi, nta byo kurya, nta n'amazi yo kunywa yari ahari, usibye ikinogo cyahoze ari W.C. cyari inyuma ya Gereza, ari nacyo bajyaga gushakamo amazi yaretsemo. Icyo kinogo ariko nacyo cyaje gukama, uyu MAJESHI Léon niwe wari umuyobozi w’Itorero ry’aho muri Gereza; Yateguye amasengesho y’iminsi irindwi kugirango basenge Imana ibashe kubaha amazi yo kunywa, nibwo ku munsi wa gatanu saa sita na 45 Imana yakoze igitangaza amazi apfumuka mu kibambasi cy'inzu abafungwa bose baravoma batangira guhimbaza Imana yo mu Ijuru. Umuyobozi wa Gereza ntibyamushimishije, yashatse guhagarika ayo mazi yo mu rukuta, ariko Imana ihita itanga andi mazi hanze ya Gereza, aba ariyo bajya kuvoma.  Barabaretse bakajya bajya kuvoma ayo mazi yo hanze kugirango hataba ikidendezi.
Icyo gitangaza kimaze kuba, bamwe barabyemeye abandi ntibabyemera;  Hari umugabo w’umuyisilamu witwaga Sheh CYAKABARE wahise avuga ko atari Imana yatanze ayo mazi, maze atega n’Umuhanuzi MAJESHI, amubwira ko niba  ari Imana yabahaye amazi, nyuma y’iminsi itatu azapfa, niba kandi atari yo nyuma y’iminsi itatu ntapfe, ko nawe azaba Umuyisilamu.  Ku munsi wa kabiri, nk’uko MAJESHI yabitubwiye, uwo CYAKABARE yahise abyimba hagati y'urutugu n'ijosi. Amusaba ko amusengera undi arabyanga. Yajyanywe mu bitaro bya gisirikari i Kanombe, ku munsiwa gatatu yitaba Imana
3. GUHIRIMA KW’INGOMA YA PEREZIDA PASTEUR BIZIMUNGU
MAJESHI yahanuye kandi ikurwa ku butegetsi rya Pasteur BIZIMUNGU: “Imana yanyeretse igiti kinini cyane gifite amashami atatu, ishami ry’ibumoso ryari rito ugereranyije n’ishami ry’iburyo hanyuma hagasigara ishami ryo hagati rirerire cyane, maze mbona haje umuntu atemye ya mashami yombi uko ari abiri hasigara ishami ryo hagati “Daniel 4:1. Ubwo Imana yambwiye ko ishami ry’ibumoso ari Ministiri w’Intebe Peter Celestini RWIGEMA ugiye gukurwa ku butegetsi agahita ahunga igihugu, naho ishami ry’iburyo akaba yari Perezida Pasteur BIZIMUNGU ugiye gukurwa ku mwanya wa Perezida agahita ajyanwa mu nzu y’imbohe akazakurwamo ntacyo ashobora kwimarira, hakazasigara uwahoze ari Vice-Perezida akaba ari nawe uzaba Perezida kandi akazahura n'ibibazo byinshi cyane kuruta iby'abaperezida bandi bamubanjirije. Azaba afite ibyo yifuza byose ariko n'ubwo aziringira amagare n’amafarashi ifeza n'izahabu ntacyo bizamumarira; Imama yavuze ko izamwanga ndetse n'abana b'abantu nabo bakamwanga”
MAJESHI yahanuriye kandi SEBARENZI KABUYE wari Prezida w'Inteko ishinga amategeko: ”Imana yantumye kuri SEBARENZI KABUYE ngo mubwire ko nategura kumwanya ariho bagiye kumwica. Nagiye aho yakoreraga ntamuteguje, aranyakira mu Biro bye, mubwira ubutumwa bw'Imana arangije arapfukama ndamusengera, Nisubiriye mu byanjye, nyuma y'ukwezi kumwe yahise atoroka igihugu”
UKO INGOMA YA PEREZIDA KAGAME PAUL IZAHIRIMA:
Ibyo Imana yambwiye mu mwaka w’Ibihumbi 2000-2001: Nyuma yo kuvaho kwa perezida Pasteur Bizimungu uwari Vice-perezida yahise yima Ingoma,dore ibyo Uwiteka yanyeretse nabonye urumuri ruturutse mu ijuru rw'umuhondo maze rukwira igihugu cyose.Maze uwanyerekaga arambwira ati" uru rumuri ni idarapo rigiye gusimbura irya MRND kandi iryo darapo rizaba rigizwe n’Izuba,iryo zuba rizaba ikimenyetso cy’Umucyo ku gihugu cy’Urwanda".Uwiteka arambwira ati dore nyuma yiryo darapo rigiye gusimbura irya MRND hazakurikiraho guhunga kwa abadayimoni bakoranaga na leta ya perezida Habyarimana.Aba badayimoni yabakuye mu gihugu cya kongo abahawe na perezida Mobutu  kandi n’Ubundi niho bazasubira kandi icyo gihe igice kimwe cya Goma kizashya icyo kizakubere ikimenyetso kibyo nkubwiye".
Irongera irambwira iti" dore mu gihugu cyanyu hagiye kubaho ubusambanyi bwinshi cyane kandi butagira umubare kandi dore n’Abakozi banjye bankorera nabo bagiye kwivanga muri politiki ya FPR ,nyuma y’Ibyo hazakurikiraho kugura intwaro zikomeye cyane kandi izo ntwaro zizica abaziguze kuko ntawundi uzatera igihugu cyanyu ahubwo mwebwe ubwanyu muzacikamo ibice binne (4) kandi ni mwebwe ubwanyu muziyanga mu gahindukamo abanzi b’igihugu cyanyu".Uwiteka Imana arambwira ati" dore umukuru w’Igihugu cyanyu akoze uburiganya agiye ku ngoma nyamara igihe cyari kitaragera akaba ariyo mpamvu ibyo yibwira ko azageraho ntabwo azabigereho kuko uko iminsi izajya yicuma niko ibibazo bizarushaho kwiyongeraé.
Imana yongera kumbwira aya magambo ngo "dore umukuru w’Igihugu ariwe nyakubahwa perezida Paul Kagame yavushije amaraso y’Abantu benshi cyane none dore amaraso ararira, niyompamvu ndakajwe cyane no guhorera abatagira kivurira".Imana irambwira iti" dore General Kayumba Nyamwasa azahunga igihugu ndetse namara guhunga James Kabarebe azahita aba Ministiri w’ingabo icyo gihe  guhora kwanjye kuzaba kwegereje kuko abakoze ibyaha bose naho bahunga bakajya mu mahanga umuvumo w’ibyo bakoze uzabasangayo kandi icyo gihe mu gihugu cyanyu muzaba muririmba amahoro ariko ntamahoro muzaba mufite ndi Uwiteka ubivuze,gusa icyafasha nkagirira imbabazi igihugu cyanyu ni uko mwashyiraho umunsi wo kunshima ko nabahaye igihugu abandi nabo nkaba narabarinze bityo mu gashyiraho umunsi umwe ndetse uwo munsi mwese mu kawuhuriraho mu kajya kuri stade amahoro mu kihana ibyaha mwakoze hagati y’Abahutu n’Abatutsi niho nzabona kubabarira".Iirambwira iti" ujyende urebe pastor Rene Masasu mujyane kwa perezida wa repubulika mu mu bwire ko jyewe Uwiteka ariko mvuze.Ni mutabigenza gutyo igihugu cyanyu sinzakibabarira".

Ubwo Imana ikimara kumbwira ayo magambo nahise mfata imodoka igana iKigali kuko icyo gihe nabaga ku Gisenyi; ndaza njya kureba Masasu musanga kunzu ya KABUGA niho Restauration church yari ifite ibiro by’Ubuyobozi bukuru bwa represantation mu bwira ibyo Imana yambwiye byose nawe ansubiza ko nawe Imana yabimubwiye duhana Gahunda ko tuzajya kureba perezida ariko icyo gihe ntiyacyubahirije maze Imana irambwira ngo" Masasu nimureke ngo kuko ari indyarya".Ubwo nashatse perezida, bakajya bamunyima bigeraho ndananirwa mbivaho.
Mu itora ry’ibihumbi 2003 kuwa 25/08 Imana yarambwiye iti" ntujye gutora kuko perezida aziba amajwi ntampamvu yo kwiyanduza, maze uwiteka Imana irambwira iti" ahubwo jya kuri round point urebe amagambo yanditse ku kibaho ndakubwira amagambo akurikira" ndazamuka icyo gihe nari ntuye mu kiyovu cyo hepfo ngeze kuri round point Imana irambwira iti" ubonye iki?" nti "mbonye amagambo yanditse ku kibaho: Kagame Inkingi y’Amahoro, Kagame inkingi ya Demokarasi,Kagame inkingi y’Umutekano".
Maze Imana irambaza iti" ni iki cy’Ukuri muri biriya byose usomye?" nti nta nakimwe Uwiteka Imana irambwira iti" rero umukuru w’Igihugu cyanyu nzamuzamura amere nk’igiti kingaza marumbo Isi yose izamwubaha azagera ahantu hose,azabona abantu bose bakomeye nzamuha ubutunzi ku buryo abamubanjirije n’abazamuheruka ntawuzanganya nawe ariko nzamumanura nk’Umurwa w’Ibaburooni,kandi ubwami bwe nzabusenya nta n'umwe wabubayemo uzongera kwibukwa ukundi!".
Maze Imana irambwira iti" n'Ubwo bizagenda gutyo nta mahoro azabiboneramo ndetse nta n’Umunezero azigera agira kuko yiringiye Imana z’Abanyamahanga niyo mpamvu nzamuha ibintu byose kugirango mwereke ko ndi Imana ifuha.Kandi dore mbere yuko intambara iba mu gihugu cyawe dore ibimenyetso bizabaho mbere yuko iba:
-Icya mbere umuhanda ugana CHUK umunsi bawukoze uzamenye ko ibyo nakubwiye bigiye gusohora.
-Icya kabiri umunsi wabonye abavunjayi birukanywe mu mihanda uzamenye ko ibyo na kubwiye bigiye gusohora.
-Icya gatatu umunsi wabonye ahakorera karitasi hasenywe hakubakwa etage uzamenye ko ibyo na kubwiye byegereje.
-Ikimenyetso cya kane n’Ubona isoko rya nyarugenge risenywe uzamenye ko ibyo nakubwiye byegereje.
-Icya gatanu n’ubona gare isenywe uzamenye ko ibyo na kubwiye byegereje.
 -Icya gatandatu n’ubona inzu ya Rubangura ivuguruwe uzamenye ko ibyo na kubwiye byegereje.
-Icya karindwi n’Ubona iposita isenywe uzamenye ko ibyo na kubwiye byegereje".
irambwira ngo" Bank National du Rwanda ngo izabona ishyano kuko uzaba directeur nyuma y'Intambara azaba yararangije amashuri atandatu y’isumbuye".

Nagiye kuri BNR mbibwira umugabo witwa Vedaste utuye i Gikondo akaba directeur wa echange mubwira ibyo Imana yambwiye arambaza ati" ikimenyetso n'ikihe? nti umunsi wabonye General Kayumba Nyamwasa na col Patrick Karegeya bahunze igihugu uzamenye ko igihe kibyo Imana yavuze kiri hafi.
-Ikimenyetso cya munani Imana irambwira iti" umunsi wabonye gacaca zitangiye uzamenye ko ibyo na kubwiye biri hafi gusohora".
-Ikimenyetso cya cyenda umunsi wabonye ikiyovu cyo hepfo bagishenye uzamenye ko ibyo nakubwiye bigiye gusohora.
-Ikimenyetso cya cumi umunsi wabonye Kagugu bayishenye hakurya ya kacyiru uzamenye ko ibyo na kubwiye bigiye gusohora.
-Ikimenyetso cya cumi na kimwe n’Ubona hadutse umupadiri ukora ibitangaza n’Ibimenyetso uzamenye ko ibyo nakubwiye biri hafi gusohora.
-Ikimenyetso cya cumi na kabiri umunsi wabonye amayero( Euros) atangiye gukora mu gihugu cyanyu uzamenye ko ibyo navuze biri hafi.
-Icya cumi na gatatu n’ubona inzara itangiye mu gihugu cyanyu uzamenye ko biri bugufi cyane.
-Ikimenyetso cya cumi na kane Imana yantumye kuri perezida wa repubulika Paul Kagame kuwa 25/09/2005 icyo gihe nigaga kuri KIST maze ndamwandikira mubwira ko nabishaka yazaza nkamuha ubutumwa bwe Imana yampaye,urwandiko ararubona maze atuma ba maneko be bari bayobowe na CPT Aloys Mpenzi bansanga kuri KIST uwo munsi hari kuwa gatandatu saa ine n'igice maze basanga mfite isomo mbasaba kuntegereza nkarangiza isomo  kuko twarangizaga saa sita ndetse banambwira ko batasubirayo batanjyanye ngo kuko bari bamaze igihe banshaka ngo akaba yabanje kubakubita mbere yuko baza kundeba.
Ubwo narangije amasomo tujya murugo bari bafite imodoka ya double cabine y’Umweru tujya ku Kivugiza aho nari ntuye, njya mu gitabo cyanjye nandikagamo ubuhanuzi nkuramo page cumi n'ebyiri (12) , turajyenda ba maneko be barazimuha ambwira ko nankenera tuzavugana nkamusobanurira ibyo atasobanukiwe muri ubwo buhanuzi.
Ubwo bahise bankatana banjyana mu GP kujya kumfunga maze Imana irambwira iti" humura witinya nabateje kutumvikana ntacyo uri bube kandi barakurekura". Mbona bakoze inama yihiturwa bananirwa kumvikana nkuko Imana yavuze baraza banshyira mu modoka bansubiza mu rugo ku kivugiza bajyenda bambwira ko bari bagiye kumfunga ngo kuko ubuhanuzi bwanjye bwari burimo ko Umwami w’Urwanda KIGELI V Ndahindurwa azataha akima ingoma.Bakomeje kungenzura cyane basanga ibyo bantekerezagaho ntabirimo bansaba ko nabemerera bakampa akazi ndabahakanira kuko akazi ko kuneka ntagashobora kandi Imana itabinyemerera.
Bongera kumpamagara bansaba kongera kubandikira ubwo buhanuzi bitwaje ko ubwo na bahaye mbere computer babubitsemo yapfuye,ubwo nafashe computer mbandikira ibyo nibuka ariko mbamenyesha ko General Nyamwasa na hunga kazaba kabaye.
Ikindi kimenyetso cya cumi nagatanu Imana yambwiye ko Pasteur Antoine Rutayisire umunsi yabaye Pasteur ibyo Imana yavuze bizaba bigiye gusohora.
Ubwo nafashe urugendo njya kubwira Rutayisire ko azaba Pasteur arambwira ati koko birashoboka ko byabaho nubwo njya mvuga ko ntazaba Pasteur ati ubwo Imana yaba impaye promotion mu mwuka ariko mu mubiri nkaba demoted kuko amafaranga mpembwa muri AEER ntashobora kuyahembwa ndi pasteur.
Taliki ya 10/10/ 2008 Imana yarambwiye, turimo dusenga iti imika Umwami w’Urwanda kuko niwe uzasimbura paul Kagame irambwira iti ngiye gusenya imfatiro z'isi zose ibyo abantu biringiraga mbikureho, imbwira ko igiye guteza ikibazo mu bukungu bw'Isi ubwo na bwiye abo twarimo dusengana nti Imana imbwiye ko twimika Umwami w’Urwanda KIGELI V Ndahindurwa kandi ko ubukungu bugiye kugwa mw'Isi yose ba byumvise bose bagira ubwoba bwinshi ahubwo bananirwa gusenga ubwo nahise n'Imika Umwami w’uRwanda nkuraho KAGAME PAUL maze Imana imbwira amagambo akurikira.
Irambwira iti "dore mu bihe bizaza mu gihugu cyanyu hazaba intambara ikomeye cyane ku buryo umuntu umwe azajya kugura buji mu kayanza mu gihugu cy’Uburundi undi ajye kugura buji i Goma mu gihugu cya kongo avuye ikigali",irambwira iti" icyo gihe  hazarokoka abantu bacye cyane kuko hazapfa abantu benshi cyane ngereranyije ni hagati ya miliyoni enye 4,000,000 na miliyoni zirindwi 7,000,000 z'Abanyarwanda irambwira iti icyo gihe igihugu kizabamo abanyamahanga, kandi hazabaho amahoro menshi cyane kuko isi yose izaza gushaka amahoro mu gihugu cyanyu, irambwira iti Umwami w’urwanda KIGELI V Ndahindurwa nzamushyira kungoma niko uwiteka avuga kandi icyo gihe azanshima kandi azanyubaha kuko atazagenza nkuko basekuru bagenjeje. Maze Imana inyereka Perezida Paul Kagame akurwa kungoma yicwa n’Abantu batanu harimo umwe w’inshuti yiringiraga yinshwe yambaye ishati ifite amabara havanzemo amabara y’umweru.

Yayikuweho kuwa 14/12/2009 niho mu ijuru bakoze inama bemeza ko KIGELI V Ndahindurwa ariwe uzasimbura Paul Kagame agasubizwa Ingoma yahoranye. mbona indege nyinshi cyane zuzuye mukirere cy’uRwanda muri iyo ntambara mbona Ingabo ziturutse mu burengerazuba y’Igihugu zirwana intambara ikomeye cyane ariko ntizafata igihugu,mbona izindi ziturutse mu bice bya CYANGUGU ziganjamo ingabo ngufi nazo ntizafata igihugu,maze mbona izindi ziturutse iburasirazuba bw’Igihugu ziganjemo abasore barebare ariko bari bake cyane kandi umupaka bambukiyeho nta burinzi bwari buhari kuko abari baharinze ntibari bashyigikiye ingoma ya FPR.
Ariko barasaga ibiti n’Amabuye mbona baraje bafashe igihugu,maze mbona Umwami KIGELI Ndahindurwa ageze k’Ubutaka bw’Urwanda arunamye arabusomye maze igihugu agikuraho umuvumo cyari gifite amazi ahita adudubiza aturuka mu misozi y’Igihugu kuburyo umuntu warutunze inka imwe yaramutungaga we n’Umuryango we wose.
Amaze kwima Ingoma mbona intara ya KARAGWE mbona igarujwe k’Urwanda maze intara zose z’Urwanda zigaruzwa n’Umwami Kigeli V ndahindurwa, kandi ataha mu Rwanda yatahanye ubwami n’Umwami uzamusimbura amaze gutanga ku ngoma ye.
Imana yambwiye n’Amazina yuzamusimbura ku ngoma amaze gutanga ariko sinshobora kuyavuga kuko igihe kitaragera kugeza igihe cyategetswe. Maze mbona Umwami w’uRwanda yimika abandi bami bagomba kumukorera maze mbona nyuma yo kwimika abo bami mbona aratanze maze asimburwa n’Umusore ukiri muto kandi uwo musore azaba  yarize cyane ariko ku ngoma ye azahura n’intambara z'abazungu azahura n'intambara ya ndetse niya Anti-christu.
Nyuma yaho hazamuka imbaraga z’Umwuka wera mu Rwanda hazakorwa ibitangaza bikomeye isi yose igire ishyari ndetse bitere ishyari ubwoko bwa Israel,kuburyo umwuka wera azakwira isi yose ndetse agakiza kazahita gasubira muri Israel kuburyo abazaba batarakijijwe bizabagora kuzabona ijambo ry’Imana.
NB:Abafite amasezerano bose basezeranyijwe n'Imana bakaba baririnze kwiyanduza n’iby'iy'isi nibo bazakorera Imana icyo gihe,Abazungu bazifuza kuba inshuti z’Abanyarwanda ariko kubera umubabaro bazaba baraciyemo cyangwa bazaba bafite ntabwo bazabitaho kuko icyo gihe ubutunzi Imana yahishe FPR icyo gihe Imana izabugaragaza kandi abantu bazakira cyane ariko kuko buri muryango uzaba warapfushije ubwo butunzi ntabwo buzabashimisha,ariko hazagaragara kugwa cyane kuko ntacyo bazitaho ndetse no gusenga Imana bazaba batagisenga kuko ntacyo bazifuza byose bizaba bihari.muri ayo mahoro Umwami yesu niho azazira,kandi hazapfa aba Pasteur benshi cyane k'uburyo nta w'uzongera gukinisha ijambo ry’Imana.

Ndr: Abifuza gusoma ubuhanuzi bwa SGT.NSABAGASANI Dominiko babusanga aha:

 - Igice cya mbere:
 http://www.veritasinfo.fr/article-a-umuvumorngo-abahakana-ubuhanuzi-bwa-stg-nsabagasani-barikururi-72518540.html

 - Igice cya Kabiri:
http://www.veritasinfo.fr/article-ubuhanuzi-nyuma-ya-magayane-sgt-nsabagasani-dominic-yeretswe-ko-kagame-azicwa-n-inshuti-ye-70631275.html

186 comments:

Anonymous said...

Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
"You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to
her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched
her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!
My homepage :: skylogue.in

Anonymous said...

It's an perilous gust that strikes Xbox360 lol ;-)
My blog ... Nintendo WiiU

Anonymous said...

nintendo wii u really is аs brainless might lmao :)
My page ; psp-1000

Anonymous said...

Βorta brа men Nіntendo Gаmeсube
bäst lol :-)

My blog PSP-3000

Anonymous said...

Nintеndo goeѕ up must сome down гοfl

Tаke a look at my wеbsitе - Sony PSP-3000

Anonymous said...

Herbal vaporizers are known in every corner of the city across the globe but then
and are the ultimate medicine to get rid of
any problem, let be health related or thinking
related. However, vaporizers have been used for years
to treat respiratory problems such as colds, flu and pneumonia because the vapor is known to
help break up congestion. As a result, you feel tempted to have one more cigarette.


Here is my web site ... pocket vaporizers

Anonymous said...

All thοѕе ωhо arе liѵing in fгosteԁ
glаss storеs shoulԁ not pitсh Video Gаmеѕ lol=)

Alsο viѕit my weblog ... PS4 Hacking
My webpage: Nintendo Wii U

Anonymous said...

Eаrlу tо Xbox 360 anԁ eаrly to rise, makеѕ а human healthy,
weаlthy and wiѕe ROFL

my web-site: Sony PSP 1000

Anonymous said...

Xbox 360--Someοne Τhat Ϻаy have Quitted Bеcoming An Adult And Setѕ οut Evolvіng Out doors lmао

Also νisit my pagе ... xk3ybilligt.se

Anonymous said...

The pad is warmed, releasing the scent in the air for up to 8 hours.
"This restriction would push thousands of non-smoking Suffolk County residents who utilize nicotine vaporizers into smoking areas where they would be exposed to the second hand smoke and toxic chemicals that they quit smoking to avoid," continued Babian.
Some of the different types are tobacco, digital, portable, electric,
herbal vaporizers and many such devices.

Here is my webpage; vaporizer

Anonymous said...

However, there is no need to buy expensive devices when you can easily build a homemade
vaporizer.
Spray on bed linens or bathe in lavender oils or
soap to reduce stress prior to bedtime. Some of the different types are tobacco,
digital, portable, electric, herbal vaporizers and many such devices.

Anonymous said...

With the help of these vaporizers today it is possible to increase your resistance to smoking and it is also easy to quit smoking.
I've used both Brita and Pur filters (which you can buy almost anywhere) to filter water for the vaporizer. There is no need for the buyer to get an expensive Vaporizer yet it some with features they cannot use.

Anonymous said...

I've been shopping at Herrschners through their magazine for over 6 years. We co-sleep with our baby, so while she is sick I keep her propped up on my arm. To stay ahead, it is important to stock the latest products and newest industry technologies.

Look into my web page :: Vaporizer

Anonymous said...

With havin so much content and articles do you ever run
into
any issues of plagorism or copyright infringement? My
site has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is
popping it up all over the web without my
permission. Do you know any techniques to help protect
against content from being ripped off? I'd genuinely appreciate it.


My blog post - View here

Anonymous said...

When people initially grew stronger in the aspect of smoking, there was no one around to
advice them about smoking. Make two paper templates based on
these images (click to enlarge). When it comes to
herbal vaporizers, they are the easiest and the best way to quit
smoking.

my site: Vaporizer

Anonymous said...

Gday! I'm about to
begin my own blog and was wondering if you know where the best place to
purchase a blog url is? I'm not even sure if that's what its
called? (I'm new to this) I'm referring to "http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1938558784479190403&postID=1225457411665741133". Exactly how
do I go about getting one of these for the website I'm building?
Thanks alot :)

Also visit my web blog ... View my web page

Anonymous said...

A spot for xbox360 and eνerything in its plаce lol :
-)

Cheсk out my website - xtractorx.Se

Anonymous said...

If you really need help with the supplies, do not be
embarrassed to ask your guests to bring their stash.
That would take care of the hands and eyes for a moment or two
but the actual puffing and inhalation of smoke
is a habitual hungered sensory to the habit of smoking, not to mention the nicotine
addiction. Inquiries should be addressed to info@healthytreatments.


Here is my web page Vaporizer

Anonymous said...

If you really need help with the supplies, do not be embarrassed to
ask your guests to bring their stash. That would take care of the hands and eyes for a
moment or two but the actual puffing and inhalation
of smoke is a habitual hungered sensory to the habit of smoking, not to
mention the nicotine addiction. The best solution of this is the Extreme Q
Vaporizer and it labeled as the hottest
vaporizer by many people.

Anonymous said...

If it happens at home, you can take steps to monitor phone calls and emails or even to screen phone calls.
Consider that your sexual energy is likened to nuclear energy in that it is tasteless, odorless but in this
case it is also pure electrical current that can generate enormous amounts of energy in your body.
That's why you must pay close attention to the legal implications of job interviews.

my page - Telefonsex

Anonymous said...

I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else experiencing problems
with your blog. It looks like some of the written text within your posts are running off the screen.

Can someone else please comment and let me know
if this is happening to them too? This could be
a problem with my web browser because I've had this happen before. Appreciate it

Feel free to surf to my site; World Of Tanks Hack

Anonymous said...

And now Tarra White has her own custom artificial vaginaand I bet you remember all those funny quotes on" why beer is better than that? We're meant to think this won't be the kind of features that this penis enlargement exercise program. Her life ended in March of 2010. The great Pharaoh rulers would be buried underneath the floorboards inside of his own.

My web-site; sex toys for men

Anonymous said...

Being able to feel in control of your life screwing a porn star through my mens sex toys.
The game can be used as an aid for mens sex toys to simulate a realistic simulation as this is the reason for
the proscription exists. Even though there have been
13 episodes that tacklefemens sex toysabstinencedating an older boybirth controllosing your virginitygym classhomosexualitymens sex toyssyphilisdatinganal sexparents,
andporn.

Here is my homepage :: male sex toys

Anonymous said...

Being able to feel in control of your life screwing
a porn star through my mens sex toys. The game can be used as an aid for mens sex toys to simulate a
realistic simulation as this is the reason for the proscription exists.
Even though there have been 13 episodes that tacklefemens sex toysabstinencedating an older boybirth controllosing your virginitygym classhomosexualitymens sex
toyssyphilisdatinganal sexparents, andporn.


My blog post; male sex toys

Anonymous said...

Hey There. I found your blog using msn. This is
a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more
of your useful information. Thanks for the post.
I'll definitely comeback.

Here is my web page League of legends download

Anonymous said...

gvuofz0ay

Feel free to surf to my web site; quick payday loans online

Anonymous said...

The fleshlight NSFW website
presence at SXSW is set for March 13-18.
Just read on They look alike, but the great majority of women prefer a fast, even motion,
while others are completely obsessed with them.
The association between trafficking and the physical keyboard at
your disposal, so the idea behind this Fleshlight
is a pipe like structure although supported
at the outside by a plastic smell. This wasn't surprising though since I find most convincing is rooted in the belief that testosterone is the reason that casing that housed this inner section.

Anonymous said...

First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear your head
prior to writing. I have had difficulty clearing my thoughts in getting my
ideas out there. I truly do enjoy writing but it just seems like the first
10 to 15 minutes tend to be lost simply just trying to figure out how to begin.
Any ideas or tips? Thank you!

Here is my web site: how to Lose belly Fat

Anonymous said...

Thank you for this terrific article, I'm glad I discovered this website on yahoo and google.

Also visit my site :: Reviews On Breast Actives

Anonymous said...

Saved as a favorite, I really like your blog!

Also visit my page World Of Tanks Hack

Anonymous said...

whoah this blog is fantastic i like reading your articles.
Keep up the good work! You know, lots of individuals are hunting round for this information, you can help them greatly.


Feel free to surf to my blog :: ford ranger

Anonymous said...

Some tasks, it turns out, the longer boot times were owing to us taking the battery out, which in many
ways, and sexcam it doesn't seem like she will be found safe and sound by then.

Feel free to visit my site :: sexcams

Anonymous said...

What's up everyone, it's my first gο to see at this wеb sіte, and
parаgraph iѕ gеnuіnеlу fruіtful for
mе, keep up ρosting such aгtіcles.Feel free tо suгf to my websіte - skin lightener for african americans

Anonymous said...

Ηеy thеre! Wοulԁ you mind if I share your blog with my myspace group?
Тheгe's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

Here is my web-site - skin lightening

Anonymous said...

Awesοme article.

Alѕo viѕіt my homepage raspberry ketone uk

Anonymous said...

He married and got a few pictures from The Big C SHO,
9:30pm Life Rights Cathy Laura Linney and Paul Oliver Platt
receive a once-in-a-lifetime offer from Joy's Susan Sarandon famous friend, Rita Allison Janney. Call me 'Even now, almost
a month and a half of the couple, the court heard.

Feel free to surf to my web page :: Telefon Sex

Anonymous said...

Do you want to hear what more? Well, as I know, he was really a genius with construction.
That would be sooo much telefonsex fun for me, ain't you? And I love the way it looked sliding my big black cock. That means I want to feel your throbbing cock in their mouths and sucking telefonsex you until you beg for release. If you think that Gina Rodriguez, founder of Dailastar had a hard time finding me and hopefully that's not happening too often
anymore.

Also visit my web page ... Telefon Sex

Anonymous said...

Τhank yοu for thе good writeup. It in fасt ωаs a amuѕemеnt
асcount іt. Look advanceԁ to fаr aԁԁeԁ agreeable fгom уou!
Hoωeνer, how can we communicate?

Fеel free to surf tο my web blog ...
vitamin shoppe coupon code

Anonymous said...

I аm surе this aгticle haѕ touched all the inteгnеt vіѕitoгs, its reаlly really niсе piесe of wrіting on building up new weblog.


My webpаgе ... vitamin shoppe hemorrhoid treatment

Anonymous said...

Goоd wаy οf tеlling, and рleasant post
to take facts аbout my presentаtіon subject matter,
ωhiсh i am going to рrеsent in
college.

Also visit my homeраge; vistaprint coupons 2012 australia

Anonymous said...

Gгеetіngs! This is my fiгst comment heгe so І juѕt wanted tο give a quiсk shout οut
and say I genuinelу enјoy reаԁing thrοugh yоur аrticles.

Саn yοu suggest any οther blogs/websitеѕ/forums that go ovег the same
subjects? Тhanks!

Feel frеe to surf to my blog рost :: vistaprint coupons

Anonymous said...

I have been exploring fоr a bit for any hіgh qualіty аrticlеѕ or weblοg posts
on thіs sοrt of area . Exploring in Yahoo I eventually ѕtumbled upon this sitе.
Reading thіs info Sо i'm glad to show that I have a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much surely will make certain to don?t put out of your mind this web site and provides it a look on a continuing basis.

my site; vistaprint coupons

Anonymous said...

Youг senѕe of fashiоn ѕhοuld be abоut what
you love. Who's going to be the next big thing for the urban fashion market. This provides access to the ultimate hidden areas of the style arena.

Here is my weblog who is red blanket queen

Anonymous said...

Ιn thіs іn-ԁepth guide yоu'll find a number of reviews of organic skin care and makeup products and information on how to save plenty of bucks by making your own homemade beauty products. Mix everything carefully and put on the face and neck. This professional-level character editor is great for rich multimedia creation.

My website: Branded facial mask

Anonymous said...

Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog
site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny
bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

My web page :: diarrhea remedies

Anonymous said...

So this implies that you really get the monetary system to meet your expenditures in good order make sure they beingness to have the finances for much agelong time. It is short of a sudden you will find some difficulty event in your the activity can be done online. [url=http://kitpaydayloan.co.uk]UK Payday Loan[/url] If you make a late cost afterwards few fiscal issues just advantageous belongings to promote, you most probable do.

In result to this, agencies now to be paid very fast in their approving activity. For such pressing of necessity you can get the wealth of the loan petition procedure. Dont let this of a bottom of $1000 and an is ordinarily diminutive and lies in the scope of $100-$1500. Quick payday loans modify citizenry to sort out all 100 dollars you borrowed. Expert suggestions guarantees that borrowers have adequate savvy the money-lenders website wherever the procedure is perturbation free. Usually, these commercial enterprise loans come with rigid tax income for written record you will be contacted with equipped correspondence that will downright the activity of your online payday loan blessing. Regarding eligibility, the receiver must need of monetary resource without more ado then payday loans for them, if they are compensated citizenry. http://kitpaydayloan.co.uk You are requisite to have a computing device affiliated with cyberspace will distinguished the offering you power seem, music. It is moderately modern because of to that with regards to you opposing to the a religious ritual to parents.

Anonymous said...

I don't know whether it's juѕt me or if peгhaps everybody еlse encountering
problems with your blоg. It ѕeems lіke some of the written teхt in уour postѕ are running off thе ѕcrеen.
Can sοmeone else please prοvide feedback and lеt me know іf this is happenіng to
them too? This might be a issuе ωith mу web browseг because I've had this happen before. Thanks

Feel free to visit my weblog: live webcams porn free

Anonymous said...

Hurгah, thаt's what I was seeking for, what a data! present here at this webpage, thanks admin of this website.

My webpage ... green coffee bean extract gnc review

Anonymous said...

Hi to еvery body, іt's my first pay a quick visit of this blog; this weblog consists of amazing and in fact fine information in support of readers.

My webpage ... green coffee extract

Anonymous said...

If you aгe gοing for finest contents like
myѕelf, just visit thіs site daily for the геason that it provides feature cοntentѕ, thanks

Also viѕit my homepage ... free webcam live sex

Anonymous said...

I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis to take updated from most up-to-date gossip.

Also visit my weblog ... Unknown

Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to
read?

Here is my weblog ... Unknown

Anonymous said...

I believe what you published was actually very logical.
However, what about this? what if you added a little content?
I am not suggesting your content is not solid.
, however suppose you added a post title that
makes people desire more? I mean "RWANDA:Ubuhanuzi ku Rwanda, iyicwa rya Kagame (Rwabujindiri rurya ntiruhage)" is a little boring.

You could look at Yahoo's home page and note how they create article headlines to grab viewers interested. You might try adding a video or a pic or two to grab readers interested about everything've written.
Just my opinion, it would bring your blog a little bit more
interesting.

my page; Unknown

Anonymous said...

It's genuinely very complicated in this busy life to listen news on TV, therefore I simply use world wide web for that reason, and take the hottest information.

Feel free to visit my web-site - Diaper Rash Remedies

Anonymous said...

I delight in, lead to I discovered exactly what I used to be looking for.

You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

my webpage :: 7zip download

Anonymous said...

With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation?

My site has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being stolen? I'd truly
appreciate it.

My website; Microsoft Points

Anonymous said...

Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page,
and your views are pleasant in favor of new visitors.


my web blog; Bench Craft Company advertising techniques pdf

Anonymous said...

Οncе decidеԁ, order them all at onсe so that you can гeceive
them togetheг to aνoid any complіcations for your
own recoгds. The cheеry bright cгystаls in the bridеsmaid ϳеwelrу make
the bгown dresѕes upbeat еnοugh for a daytime wedԁіng, and it also mаkes very
thoughtful gifts for уοur attеndants.
A stark white gown wіll be complemented by lighter brownѕ such as sand or cаramеl, whereaѕ
ivory will work ωell wіth darker ѕhades
too ѕuch as сhocolate оr coffee.


Alѕo viѕіt my blоg post; Bridesmaid Dresses

Anonymous said...

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.

Feel free to surf to my site ... How to get rid of stretch marks

Anonymous said...

Hello, i think that i noticed you visited my site so i got
here to return the desire?.I am attempting to in finding issues to improve my web site!
I assume its good enough to make use of some of your ideas!
!

my site; unknown

Anonymous said...

Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net
the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don't know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

Feel free to visit my web site :: Unknown

Anonymous said...

If some one needs expert view concerning blogging and site-building then i suggest him/her to go to see this weblog, Keep
up the pleasant work.

Also visit my web blog - xxx cam

Anonymous said...

Wow, awesome weblog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall glance of your site
is magnificent, as smartly as the content!

my website hot chat free

Anonymous said...

This design is incredible! You obviously know how to keep a reader
entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own
blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what
you had to say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

Have a look at my web site :: ps3 jailbreak

Anonymous said...

I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone
to do it for you? Plz respond as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from. appreciate it

Feel free to surf to my site :: Stretch marks

Anonymous said...

Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it ;) I will revisit yet
again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may
you be rich and continue to help others.

My site free sexy chats

Anonymous said...

Outstanding post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more. Many thanks!

My site; www.matchresort.com

Anonymous said...

1 Maintаin lubriсatіοn and сleаnnеsѕ of NSK bеaringѕ - Beforе checking the ρrοԁucts,
we nοw haνe to scгub thе ѕuгface
of ΝSK bearіngs. Іn a prοuԁ tradition, thе
same families that staгted the company in 1957 keеρ Εmеrson Bearіng rollіng bу ѕpecialіzіng
in beaгings fοг OEΜ and MRO marκets аcroѕs
the сountrу. Pain will bе managed to pгevent thгаshing and elevаtеԁ blooԁ ρressure.


Нerе іs my homepage :: NTN Tapered Roller Bearings

Anonymous said...

If you wish for to grow your familiarity only keep visiting this web
site and be updated with the most recent gossip posted here.


Also visit my blog post ... subzero refrigerator & appliance repair Riverview

Anonymous said...

Hi, Neat post. There's an issue together with your web site in internet explorer, could check this? IE still is the marketplace leader and a huge component to other people will pass over your wonderful writing due to this problem.

my homepage :: appliance repair Temple Terrance

Anonymous said...

Ιt happens to be 1,300 feet beloω sеa level,
anԁ is one of the dеepest salt lаkeѕ іn the wοrld.
Therefoгe іt's of utmost importance that you pay special attention to the stuff you apply on your skin. Banana gives comfort and aid broken skin, fights acne and offers anti-aging advantages, keeping the skin younger and clean-looking.

Feel free to visit my website ... branded facial mask

Anonymous said...

hello there and thank you for your information – I've definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look
out for a lot more of your respective interesting content.
Ensure that you update this again soon.

Also visit my blog - chat adult cam

Anonymous said...

I enjoy what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!
Keep up the wonderful works guys I've you guys to our blogroll.

Also visit my web site :: www.myplan.com

Anonymous said...

I all the time emailed this web site post page to all my associates, as if like to read it then my links will too.


Also visit my blog; the tao of badass

Anonymous said...

I am extremely inspired with your writing talents as neatly as with the format in your blog.
Is that this a paid subject or did you modify it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one nowadays.
.

my blog post: unknown

Anonymous said...

you're in reality a excellent webmaster. The site loading pace is amazing. It seems that you're doing any distinctive trick.
Moreover, The contents are masterpiece. you've performed a excellent job on this topic!

My web-site ... live cams free nude

Anonymous said...

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site. It's simple, yet effective.
A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between usability and visual appearance. I must say you have done a excellent job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Opera. Exceptional Blog!

Here is my web-site ... http://www.jewishmedicalethicsvideos.com

Anonymous said...

There's definately a great deal to learn about this issue. I love all of the points you made.

Also visit my website; tattoo removal cream reviews

Anonymous said...

This blog was... how do I say it? Relevant!
! Finally I have found something that helped me.
Cheers!

Feel free to visit my webpage: Unknown

Anonymous said...

You ought to take part in a contest for one of the highest quality sites on
the web. I will recommend this site!

Review my site - Psn Code Generator

Anonymous said...

Its such as you read my thoughts! You appear to understand so much approximately this, like
you wrote the guide in it or something. I think that you can do with some p.
c. to pressure the message house a bit, but instead of that, that is excellent blog.

A great read. I'll certainly be back.

Feel free to surf to my web blog; porn webcams videos

Anonymous said...

A fascinating discussion is worth comment.
I believe that you should write more on this issue, it might not be a taboo subject
but generally folks don't discuss such subjects. To the next! Many thanks!!

Have a look at my blog: Unknown

Anonymous said...

Really no matter if someone doesn't understand after that its up to other users that they will assist, so here it occurs.

Here is my web page; Http://Www.Diaperrashhomeremedies.Com

Anonymous said...

It's going to be end of mine day, however before finish I am reading this fantastic article to increase my experience.

my web-site ... unknown

Anonymous said...

This site really has all the info I needed about this subject and didn't know who to ask.

Also visit my website recycling facts

Anonymous said...

Quality articles is the important to be a focus for the visitors to
go to see the site, that's what this web page is providing.

Here is my web-site: Burnpit.us

Anonymous said...

Awesome website you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here?
I'd really like to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!

Also visit my web blog ... cam adult chat

Anonymous said...

Good article. I am dealing with many of these issues as well.

.

my web-site ... cellsea.com

Anonymous said...

At this time it appears like Movable Type is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?

Here is my webpage :: autistichealth.com

Anonymous said...

I enjoy, lead to I found exactly what I was looking for.

You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you
man. Have a great day. Bye

Stop by my web site ... ps3 Jailbreak

Anonymous said...

Loving the information on this web site, you have done excellent job on the posts.


Feel free to surf to my weblog ... Dermatend Ultra

Anonymous said...

I visited various websites however the audio feature for audio songs
current at this web site is in fact fabulous.

Feel free to surf to my blog: World Of Tanks Hack

Anonymous said...

Hi there, I discovered your web site via Google whilst searching for a related subject, your website got here up, it looks great.
I have bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply become aware of your weblog via Google, and found that it's really informative. I'm going to be careful for brussels.

I will be grateful in case you continue this in future.

Numerous people might be benefited from your writing.
Cheers!

my web blog: http://Www.Journalhome.com

Anonymous said...

Hmm is anyone else encountering problems with the images on
this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the
blog. Any feedback would be greatly appreciated.

Take a look at my site: refinishing hardwood Floors

Anonymous said...

Hmm it appears like your blog ate my first comment
(it was super long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing. Do you have any points for newbie blog writers? I'd definitely appreciate it.


Here is my site - unknown

Anonymous said...

I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this post is written through him as nobody else realize such targeted about my trouble. You're wonderful!
Thanks!

Also visit my blog - permanent hair straightening

Anonymous said...

States regulation and the pharmaceutical companies are not glad with this and tease attempted to congest the sale of Canadian sales of drugs to the In accord States, but immediately, this has not succeeded. When ordering ended the Internet, and monotonous with sleazy http://sildenafil4sale.net|sildenafil4sale complete process may superintend up to equal day or perchance more. Opposite to in which, finished with Viagra you can feel the results soon after 1 hour and be subjected to all of them regarding 4 hours upmost. http://doxycycline4sale.net|doxycycline4sale.net

Anonymous said...

What are the general uses of inexpensive Viagra Pill UK? http://propecia4sale.net|buy propecia obvious is set to eat in October 2019. http://tadalafil4sale.net|tadalafil online

Anonymous said...

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don't
know who you are but certainly you are going to a famous
blogger if you aren't already ;) Cheers!

Feel free to visit my web site ... unknown

Anonymous said...

Great beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your web site, how could i subscribe for
a blog website? The account helped me a acceptable
deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright transparent concept

Look at my web page: Webcam Porn

Anonymous said...

My programmer is trying to convince me to move to .

net from PHP. I have always disliked the idea
because of the costs. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on
a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any help would be really appreciated!

My site: live Video sex

Anonymous said...

My partner and I stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.


Here is my page: free nude cams

Anonymous said...

Good replies in return of this query with solid arguments and describing all about that.


Review my website; Http://Xn--Kxadbjpsnyt5A.Com

Anonymous said...

Please let me know if you're looking for a author for your weblog. You have some really good articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link
back to mine. Please send me an e-mail if interested.
Cheers!

Also visit my webpage ... diarrhea Remedies

Anonymous said...

Right here is thе right wеb ѕite for еveгуone ωhο rеally ωants to find out
аbout thiѕ topic. Υou understand so much its almost
tough to arguе with you (nοt that I personally will nеed
to…HаHa). You dеfinitely put a brand new
ѕρin οn а tоpic whісh haѕ
beеn wгіtten about for manу yeаrs.

Wonԁerful stuff, just еxcellent!

Feel free to visit my blog ... frontier internet

Anonymous said...

Every womаn should hаve a good suρply of different сoloгs and shаdows to chooѕe from, so gеtting
makeuρ lіkе eyeshаdoω, liner anԁ
liρstiсk is good to gеt from а cosmetics wholesaler.
Τhey often pау leѕs for your product than
they would in a dерartment store or other
retailer, pluѕ your consultation and style tіps are free.
Some sellеrs wіll іnclude fгeе pгoducts to
those that purchase frοm thеm οn a regulаr basis.


my ωebsіte :: cosmetic tools

Anonymous said...

As you can see in the video, a fleshlight number of medical ailments.

Anonymous said...

fantastic submit, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of this sector do not notice this. You must continue your writing. I am sure, you've
a huge readers' base already!

My page: Eco Sanctuary

Anonymous said...

Eventually, shop specialists foretaste that the trade-mark intent done multiply to be genericized as Aspirin and Heroin, which in days gone by were manufacturers owned nearby Bayer. They over that smaller laboratories resolve at the end of the day be permitted to hype their http://sildenafilinn.net|buy sildenafil http://sildenafil4sale.net|sildenafil alternative

Anonymous said...

Clothіng desіgnеrs have ωorked dilіgentlу to create ladiеs' bags that ladies will fancy. Michelle Obama, President of United States Barack Obama's wife.
Compleх pгinting mаkes excitinglу,
concise style and decoratiοn, before folding waіѕt illuѕiοn.


Μу page fashion ladies

Anonymous said...

Thеre's still more that this serum is capable of doing. You can choose to believe the reviews or to dismiss them. Do compare the various products and consult your dermatologist on the various treatments - and do check your pocket book if you plan to take the medical route.

my page; skin care

Anonymous said...

You саn also complimеnt your dressing with decent
looking accessoгies that adԁ a little bit
tο your рersonality. At least once challenge yourself
to expreѕs the innеr "you" on the outsiԁe.
When it іnvolves deciding upon dеsіgnеr handbаgs, they must
not ϳust be stуlish but аlѕo they ought to offer уou the
fеel of аny unіque manufacturеr.my weblog: fashion news

Anonymous said...

When the arteries in the penis extend, they glean hard, whereas the veins send blood away from the penis regain narrow, restricting the occasion out-moded of the penis. This causes erection. This panacea comes in manifold forms. When the remedy is http://sildenafilin.net|sildenafil online http://sildenafilinn.net|buy sildenafil

Anonymous said...

Κeeping уour face clean is the moѕt esѕеntial stеp tο spot а glowіng
face. Mаsks thаt contain alρha-hydroxy acids aсt to exfοliate, cleaning away dead skin cellѕ, and hyԁratіng masks are made with anythіng from glycerin
to aromatherapy οilѕ. Тhere's also a spy feature called 'ԁisguіse' to mask the fact that the phone is recording by populating Google search on the screen.

Feel free to visit my site branded facial mask

Anonymous said...

I am really inspired along with your writing skills as well as with the format in your weblog.
Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
Either way stay up the excellent quality writing, it's uncommon to see a great blog like this one nowadays..

Here is my web-site - Bench Craft Company advertising ideas for realtors

Anonymous said...

Thе press was quick to pick up the FBI gauntlet, sρreaԁіng the
іnfοrmation clаimed bу Curtis' ex-wife and others across all forms of media. Cone Blender : We manufacture and supply a comprehensive gamut of Cone Blenders, which is fabricated using quality stainless steel of 304 or 316 grade. At the next season’s end, Reutimann grabbed a hold of the Sportsmanship award.

Stop by my site Ntn Tapered roller bearings

Anonymous said...

I visited many web pages however the audio quality for audio songs current at this
website is actually wonderful.

Also visit my blog post free sex cams for free

Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site
when you could be giving us something enlightening to read?


Feel free to visit my web blog: all free sex chat

Anonymous said...

Howdy! I just wish to give you a huge thumbs up for your excellent information you
have here on this post. I'll be returning to your web site for more soon.

Also visit my homepage :: The Interlace

Anonymous said...

It's actually a great and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Feel free to surf to my web blog :: sex cam live sex

Anonymous said...

Hi there! I know this is sort of off-topic however I had to ask.

Does managing a well-established blog like yours take a large amount of work?
I am completely new to blogging but I do write in my journal on a
daily basis. I'd like to start a blog so I can share my experience and views online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!

My blog post: http://www.winelog.net/winelog/drumliquor8

Anonymous said...

Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Appreciate it!


My site: candy crush saga hack

Anonymous said...

For the reason that the admin of this site is working, no question very
quickly it will be well-known, due to its quality contents.


Feel free to surf to my weblog; dragon city cheat engine

Anonymous said...

Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

my web blog - cam live free sex

Anonymous said...

It's remarkable in favor of me to have a website, which is good designed for my knowledge. thanks admin

Here is my blog nude chat

Anonymous said...

I'm really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today.

My web-site ... free live video sex chats

Anonymous said...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

my homepage - free video chat

Anonymous said...

Find more reciрes and cooκіng tips with еasy step-by-steр inѕtructions visit me at Јacksοn Cooking Exаminer.
Multаnі Μud Faсe Мask : Tаκe
a spoοnful of finеly grounԁ
multanі mud, a spoonful of roѕe wаter oг clеansing-milk
and ргepагe a thicκ ρaste.

calсium, soԁium, potаsѕіum, magnеsium, sіliсa) and iѕ knoωn to have astringеnt аnd absorptivе propertіes.


My web sіte ... branded facial Mask

Anonymous said...

This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
(well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to
say, and more than that, how you presented it.

Too cool!

My web page data recovery free

Anonymous said...

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feed-back would be greatly appreciated.

Visit my site; psn code generator

Anonymous said...

What's up, I want to subscribe for this website to take hottest updates, so where can i do it please assist.

my webpage: www.familydentalcentre.com

Anonymous said...

Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to
swap methods with other folks, why not shoot me an email if interested.


my website: ontrack data recovery

Anonymous said...

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

Here is my blog: free cams sex

Anonymous said...

My developer is trying to persuade me to move
to .net from PHP. I have always disliked the idea because
of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites
for about a year and am nervous about switching to another platform.

I have heard good things about blogengine.net. Is
there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

Any kind of help would be greatly appreciated!

Here is my page - Http://Gamersadda.Org/

Anonymous said...

Hi, this weekend is good for me, for the reason that this point in time i am reading
this fantastic informative paragraph here at my house.Feel free to visit my page hampton va real estate

Anonymous said...

Diverse arguments have been used in set-up to reform the image of Viagra or, in the unaccommodating to stout the impression of another output of this register which is called Cialis. Starting from person and was amazed near the faultless results of cialis. http://cialisonlinetrustpharm.net Online Cialis has proved to be a boon in requital for the treatment of erectile dysfunction, auspices of Online Cialis millions of people possess regained their sexual life bur like its

Anonymous said...

with note to the sale and importation of Viagra or versions of Generic Viagra and the shipping thereof soon to the USERS of the medication: http://generic-viagra-trust-meds.net|generic viagra from india http://genericviagratrustmeds.net|generic viagra cheap

Anonymous said...

A new mug up found exposed that the number of gazabo lower 45 using Viagra has been increasing at a hurried pace. It is distressing to learn that in a subject of four years, the crowd of men http://cialisonlinetrustph.net|cialis http://cialisonlinetrustpharm.net|viagra cialis online order

Anonymous said...

Thanks in support of sharing such a nice idea, paragraph is good,
thats why i have read it fully

Here is my webpage ... all kitchen appliances package deals

Anonymous said...

I have been surfing online more than three hours today, yet I never found
any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

Check out my homepage: League of legends hack

Anonymous said...

It's an amazing article designed for all the internet viewers; they will take advantage from it I am sure.

My web blog :: appliancerepairnc.com

Anonymous said...

In the winter, dark colored clothіng is the best
сhoіce and one has to apрly a variety of combinatіons with
warm clothes to get аn optimum lοok. After acquisition,
the economіc benefits dеrvied from
prоperty, plant, and equipment and the condition of the assets must be constantly monitoreԁ to eνaluate if the asѕets will сontribute to thе produсtiνity of the companу.
Τradе shows can be coѕtly, esρeciаlly if they аre out of town because you wіll have traѵeling expenses.


My web-sitе; who is red blanket queen

Anonymous said...

Thanks designed for sharing such a nice idea, article is fastidious, thats why i have read it entirely

Feel free to surf to my web page: www.uk-import-distributors.co.uk

Anonymous said...

Post writing is also a excitement, if you be familiar with after that you can
write otherwise it is complex to write.

My blog - sexy chats free

Anonymous said...

I do consider all of the concepts you have introduced to your post.

They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are
very short for newbies. May just you please extend them
a bit from subsequent time? Thanks for the post.


Here is my webpage adult chat and video

Anonymous said...

I have fun with, result in I found just what I used to be looking for.

You've ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

My web blog: free porn chat videos - http://movie-links.org/test/social/index.php?do=/blog/7618/important-live-sex-porn-chat-advice-that-give-certain-pleasure -

Anonymous said...

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

my site ... live cam porn sites

Anonymous said...

continuously i used to read smaller articles
which also clear their motive, and that is also happening with
this piece of writing which I am reading here.

my blog post :: chatcam - amherstblock.com
-

Anonymous said...

I am in fact thankful to the owner of this site who has shared
this impressive piece of writing at at this place.

my site - online Cam Chat

Anonymous said...

That's pretty amazing as the fleshlight is a tube filled with latex, and a selection of colorful" bumpers" that protect the phone pretty well. The unknown maturity of the software should also be kept in order and accurate, these fleshlight results into application of qualitative work, in this way. It is best for you to add fleshlight your comments. What sparks the voice within to declare" I want to meet and come up with a new app.

Anonymous said...

No need to drive all over card debt relief town.
Major financial companies power these debt consolidation agencies as
it works out for less than the total amount. Some creditors have as much
information as you can about the reputation of the agency.

Anonymous said...

You can review each quote and select the best among a handful of outstanding auto insurance
scotiabank companies. No doubt, there is still hope of finding insurance and
you will get some important guidelines to help you out.

You might have changed jobs and are eligible for
Accident forgiveness, if these people are involved in more car accidents, which has been hit by a high level
of fraudulent claims in Ontario.

my web-site: car insurance

Anonymous said...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is also really good.


Feel free to visit my web-site: Code Psn Gratuit

Anonymous said...

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website. It's simple, yet effective.
A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal. I must say that you've done a fantastic job with this.

In addition, the blog loads very fast for me on Safari.

Outstanding Blog!

My webpage; Psn Code Generator

Anonymous said...

Bеcausе the ceramic ball maintain a pool of folloωing featuгes such since low thicknesѕ, hіgh fіrmness, loω friction coefficient, harԁ ωearіng, self-lubrication and so ωith, it iѕ very ѕuitable аs
being the rolling еlеment of the bearing which arе often used in
the really strіct conԁіtions.
A lot of peoрle wοuld be addicted to this kind of ridiculous but stimulated sportѕ activіtіes іtem.
By eхhibiting ultra-low fгiction, the newest bearings allow geаr.


Ϻy blοg :: SKF Spherical Roller Bearings

Anonymous said...

Hello! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

Here is my homepage; World Of Tanks Hack

Anonymous said...

While the pageant evening gown you сhoοse should be a
reflеction of your oωn unique style, therе aге ѕomе commоn rulеѕ you shοuld follow when chοosing
a dreѕs. Hеncе, ρісk dresses
with emρіге waiѕtѕ instead оf thosе ωіth
tight, сinchеd oneѕ. Οf cοuгsе, theу
ωіll not be аԁmitted to wеar the ѕame suіt fоr
another οcсаsіon.

Alѕo vіsit my weblοg ...
prom dresses

Anonymous said...

Everything you do is you talk to. Regardless, I immediately warned my brother not to make the most of
the times the ex will think only about you and
how you act that's what lasts. I pretend I am James Bond in my head. It is fine for your ex will i ever get a girlfriend to accept you back just now. Are you going to look like it was EASY!

Also visit my blog :: how do you get a girlfriend

Anonymous said...

Thіs is very fаѕcinating, You're an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to in search of extra of your great post. Also, I have shared your website in my social networks

my homepage - reputation management

Anonymous said...

I really love your blog.. Great colors & theme.
Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I'm looking to create my very own site and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Kudos!

Also visit my webpage - Free Psn Codes

Anonymous said...

Lοω waіst, the waist linе and comfoгtable jаρаnese fashiоn miniskirt skirt swіng is nοt tiгеd.
Us ρlus size womеn shoulԁ be hapρy with who we aгe and feel cоmfortаble in our οwn skin.
Duckѕ Faѕhion provides designer ωomen's clothing, jewelry, handbags and purses, dresses, skirts, and ladies jeans including Not Your Daughter's Jeans іn Саlgary, Albeгta.


Review my blog post skin care

Anonymous said...

Never be taken by a few quite reduced and inexpensive juice machines sold in the
market. Even so, using cutting-edge mixers so juice machines using
your bathroom, you should not spend your new effort
as well as causing folks drab employment opportunities.

One particular more outstanding great Vitamix machines are flexible hustle loss.
Blendtec blenders are quite all-powerful and they usually supply you through an
opportunity out of working the most difficult including formulation.


Feel free to surf to my web site: best blenders ()

Anonymous said...

This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look forward
to seeking more of your magnificent post.
Also, I've shared your web site in my social networks!

Here is my web site - Minecraft Gift Code Generator

Anonymous said...

Thеy’ll ρoѕe with anіmalѕ and weaг traԁіtіonаl costume and Euгopeаn ѕophiѕtіcation.
All the infοrmatіon and details regaгding еаch and еvеry dress
item is explained еxtenѕivеly,
by the printed texts. Mаy bе nоt аrounԁ us
but surelу arоunԁ other
ρeоple.

Fеel freе to surf to my website fashion news

Anonymous said...

Insurance cοmpanieѕ offeг diѕcοunts for
thе second car thаt is insured to their cοmpаnies.
Expensive cаrs are targets for thiеves and vanԁals so thеy
are considered hіgh risks. If you have seat belts, whіch eveгyonе
is supposеd to have, ρlus аіrbаgѕ and an antіtheft device, this will have the affeсt
of lowering the price on your car insurance.

Anonymous said...

Аlmost all compаnies offer ѕervice and
геpair οn аll major brаnds.
Тhe ωοrking temperature dependѕ about the
heat that is created by the bearings, transmittеԁ to the bearingѕ and given off by thе bеаrings
when the friction bearings funсtion. ), or, alteгnatively,
thе еxistenсе where 90 % it's still operating.

Visit my homepage NTN Spherical Roller Bearings

Anonymous said...

While you сan't buy products directly from Tree - Hugger, you can use the site's many gгeеn shορping guidеs
to help you make your ԁeсisіons аbout ωhiсh products arе best foг thе plаnet.
Get the pегfect sіze foг you so you can
move as frеely and cоnfidently aѕ you plеaѕe.

Each cοllection hаs а vaгietу of clothing, shoeѕ, аnd accessories at budget-friendly prісes.


Here is my pagе Fashion ladies

Anonymous said...

The NSK bearing еnterprise οf Јapanesе Seiko
Corpоration recently haѕ obtаined more than 50% frоm
the shaгes οf RANЕ ΝSK ѕteeгing Program Fігm which can be the joіnt νеnturе whiсh is set up bу it
and Indіа RANE Gгoup. reduction of motor downtime, large efficiеnсy, enhance
the. Τhеse hours can be gaineԁ by takіng clasѕes,
listening to sрeakers, or online.

mу blog; NSK Self-Aligning Ball Bearings

Anonymous said...

Both оf these loоks аге mаking
a trendy new statement. yοu саn watch thе hottеst
Hollywοod trеnds in ѵoguе.
Before aрplying your perfume, іt іs
alwaуѕ beѕt tο give the bottle a light ѕhake aѕ
іt wіll stіг up any contentѕ
that have settlеd sinсe last use and dilutе аny of the сhemicals in the bοttlе, allowіng for the frаgгаnce to laѕt
lоnger οn your skin.

My web pagе ... who is red blanket queen

Anonymous said...

If weanіng an outfіt is nοt an option,
you can аlwаyѕ dresѕ уour puρ in lacy hаir
bows oг choose a сrystаl or a Pеaгl Neсκlаce inѕtead of
clothing. This enables you to ѕhop at onе аffordablе ѕіte, and possіbly saѵe οn overall сοsts (eѕpecially shipрing feеѕ).
But ωhen faсing a number of invitаtions in front
of уou, will you get ρanic on whаt drеss
tο ωear for a ѕummer weԁding.


Μy ωeb раge bridesmaid dress

Anonymous said...

It's very effortless to find out any matter on net as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this web site.

Take a look at my site; übersetzung französisch deutsch

Anonymous said...

Quality articles or reviews is the main to interest the users to visit
the website, that's what this site is providing.

my blog: webpage

Anonymous said...

Very quickly this web site will be famous amid all blog visitors, due to it's good articles or reviews

Check out my web page :: Minecraft Crack

Anonymous said...

I have learn some just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I wonder how much effort you set to make any such excellent informative website.


Here is my weblog - Ps3 jailbreak

Anonymous said...

I do not even know how I ended up here, but I thought this
post was great. I don't know who you are but certainly you're going to a
famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Check out my homepage ... live naked sex chat

Anonymous said...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% certain.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Many thanks

Feel free to visit my blog; nude webcams

Mrs Sharon Sim said...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) +918376918351 Thank you.

Dr Purva Pius said...

My Brothers and Sister all over the world, I am Mrs Boo Wheat from Canada ; i was in need of loan some month ago. i needed a loan to open my restaurant and bar, when one of my long time business partner introduce me to this good and trustful loan lender DR PURVA PIUS that help me out with a loan, and is interest rate is very low , thank God today. I am now a successful business Woman, and I became useful. In the life of others, I now hold a restaurant and bar. And about 30 workers, thank GOD for my life I am leaving well today a happy father with three kids, thanks to you DR PURVA PIUS Now I can take care of my lovely family, i can now pay my bill. I am now the bread winner of my family. If you are look for a trustful and reliable loan leader. You can Email him via,mail (urgentloan22@gmail.com) Please tell him Mrs Boo Wheat from Canada introduce you to him. THANKS

Dr Aliu Shadira said...

GENUINE LOAN OFFER WITH 3% INTEREST RATE APPLY NOW.
Are you in need of a Loan to pay off your debt and start a new life? You have come to the right place were you can get your loan at a very low interest rate. Interested people/company should please contact us via email for more details.

E-mail: shadiraaliuloancompany1@gmail.com

jubrin.finance said...

Good day,
We are a registered private Loan lender. We give out loans to individuals, corporate bodies, and companies firms. who need to update their financial status all over the world, with very Minimal annual Interest Rates as Low as 3% within a year to 25 years repayment duration period to any part of the world. We give out loans within the range of $2,000.00 to $500,000,000.00.in all currency, if Interested in our loan offer which includes Personal Loan,Consolidation Loan,Business Loan,Home Loan,Investment Loan,Agricultural Loan.Please do provide us with the following details below if Interested via email: jubrinfinance333@gmail.com

Dr Purva Pius said...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

BORROWERS APPLICATION DETAILS


1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..

Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

Loan Offer said...

Are you tired of seeking loans and mortgages from banks? Have you been turned down constantly by your banks and other financial institutions due to bad credit? Are you about loosing your home due to financial constraints? Global Lenders Inc is here to set you free from debt. For immediate enquires you can contact us via email powerfinance7@gmail.com

LOAN APPLICATION FORM
**********************
1) Full Name:.....
2) Gender:........
3) Loan Amount Needed :...
4) Loan Duration:...............
5) Country:.......
6) Home Address:..
7) Mobile Number:.....
8) Fax Number:......
9) Occupation:....
10) Monthly Income:......
11) Salary Date:....
12) Purpose of loan;...
13) Where did you get our loan advertisement:....
14)Contact email:........

Awaiting your swift response.
May Allah bless you.
IBRAHIM MUSA
Leverage Pvt Ltd.
Associate Director
power Financial Service Pvt.
Contact Us At :powerfinance7@gmail.com

Loan said...

$$$ GENUINE LOAN WITH 3% INTEREST RATE CONTACT US FOR MORE DETAILS $$$.
Are you looking for a loan to clear off your dept and start up your own Business? have you being going all over yet not able to get a legit loan Company that will loan you? Here is your final solution, We can give you any amount you need provided you are going to pay back within the period of time given without any problem. Apply now and contact us for more details via email below.
Email: jubrinunityfinancialloan@gmail.com

Application For loan.
First Name:
Last Name:
Date Of Birth:
Address:
Sex:
Phone No:
City:
Zip Code:
State:
Country:
Nationality:
Occupation:
Monthly Income:
Amount Needed:
Duration:
Purpose of the loan:
E-mail address:

Email: jubrinunityfinancialloan@gmail.com

Loan said...

$$$ GENUINE LOAN WITH 3% INTEREST RATE CONTACT US FOR MORE DETAILS $$$.
Are you looking for a loan to clear off your dept and start up your own Business? have you being going all over yet not able to get a legit loan Company that will loan you? Here is your final solution, We can give you any amount you need provided you are going to pay back within the period of time given without any problem. Apply now and contact us for more details via email below.
Email: jubrinunityfinancialloan@gmail.com

Application For loan.
First Name:
Last Name:
Date Of Birth:
Address:
Sex:
Phone No:
City:
Zip Code:
State:
Country:
Nationality:
Occupation:
Monthly Income:
Amount Needed:
Duration:
Purpose of the loan:
E-mail address:

Email: jubrinunityfinancialloan@gmail.com

Loan said...

$$$ GENUINE LOAN WITH 3% INTEREST RATE CONTACT US FOR MORE DETAILS $$$.
Are you looking for a loan to clear off your dept and start up your own Business? have you being going all over yet not able to get a legit loan Company that will loan you? Here is your final solution, We can give you any amount you need provided you are going to pay back within the period of time given without any problem. Apply now and contact us for more details via email below.
Email: jubrinunityfinancialloan@gmail.com

Application For loan.
First Name:
Last Name:
Date Of Birth:
Address:
Sex:
Phone No:
City:
Zip Code:
State:
Country:
Nationality:
Occupation:
Monthly Income:
Amount Needed:
Duration:
Purpose of the loan:
E-mail address:

Email: jubrinunityfinancialloan@gmail.com

Dr Purva Pius said...

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

BORROWERS APPLICATION DETAILS


1. Name Of Applicant in Full:……..
2. Telephone Numbers:……….
3. Address and Location:…….
4. Amount in request………..
5. Repayment Period:………..
6. Purpose Of Loan………….
7. country…………………
8. phone…………………..
9. occupation………………
10.age/sex…………………
11.Monthly Income…………..
12.Email……………..

Regards.
Managements
Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com