Africa Great Lakes Democracy WatchWelcome to
Africa Great Lakes Democracy Watch Blog. Our objective is to promote the institutions of democracy,social justice,Human Rights,Peace, Freedom of Expression, and Respect to humanity in Rwanda,Uganda,DR Congo, Burundi,Sudan, Tanzania, Kenya,Ethiopia, and Somalia. We strongly believe that Africa will develop if only our presidents stop being rulers of men and become leaders of citizens. We support Breaking the Silence Campaign for DR Congo since we believe the democracy in Rwanda means peace in DRC. Follow this link to learn more about the origin of the war in both Rwanda and DR Congo:http://www.rwandadocumentsproject.net/gsdl/cgi-bin/library


Sunday, August 15, 2010

Paul Kagame, in the eyes of a magistrate-judge of the Audiencia Nacional Española (5)


Rwandan Hutu Refugees Fleeing RPF in 1994
Click Here to Watch the Video
Una de les aportacions extraordinàries que inclou l'Acte del Sumari 3./2.008-D, que “acorda, mana i signa” a Madrid el magistrat-jutge de l'Audiència Nacional, l'Il·lm. One of the extraordinary contributions that includes Contents 3./2.008-D Act, that "agreement, signed orders and" in Madrid, the magistrate judge of the Audiencia Nacional, the Hon. Sr. Fernando Andreu Merelles , és la informació que s'hi recull, relativa a l'estructura política i militar rwandesa, al front de la qual romania Paul Kagame a la dècada dels anys 90. Mr. Merello Fernando Andreu , is the information that it collects on the Rwandan military and political structure, which stood in front of Paul Kagame in the mid 90s.
S'hi pot veure que, arran de la invasió militar de Rwanda que, des d'Uganda, realitzà l' Armada Patriòtica Rwandesa , l'aleshores major Paul Kagame -qui es trobava en període de formació militar als EUA, sembla que al Fort Bragg - arribà el 13 d'octubre de 1990 al territori controlat per l' Armada Patriòtica Rwandesa , amb la finalitat de fer-se càrrec de l'Alt Comandament Militar. It shows that, following the military invasion of Rwanda from Uganda, made the Rwandan Patriotic Army, the then largest Paul Kagame, who was in training U.S. military, it seems that the Fort Bragg - arrived on 13 October 1990 the territory controlled by the Rwandese Patriotic Army, with the aim of taking charge of the military high command.
Li'l enviava el president d'Uganda, Yoweri Kaguta Museveni , perquè se n'ocupàs, després que n'hagués mort el titular, Fred Rwigema , segons sembla, assassinat pels majors Peter Baingana i Chris Bunyenyezi . Readily sent the President of Uganda, Yoweri Museveni Kaguta, because they n'ocupàs after I had killed the owner, Fred Rwigema, apparently killed by over Peter and Chris Bunyenyezi Baingana.
Malgrat la negativa inicial d'aquests dos militars, Kagame n'arribà a prendre possessió una setmana després, el 22 d'octubre de 1990. Despite the negative of these two initial military Kagame sworn to arrive, a week later, on 22 October 1990. Aquell mateix dia els dos majors, Baingana i Bunyenyezi , foren assassinats en circumstàncies encara no del tot aclarides. That same day two major, and Baingana Bunyenyezi were killed in circumstances still not fully elucidated.
S'iniciava, així, la instauració del terror intern i l'assumpció incontestable i indiscutible de totes i cadascuna de les ordres emanades de Paul Kagame . Initiated, and the establishment of internal terror and incontestable and undisputed assumption any and all orders issued by Paul Kagame.
Pertot arreu s'estengué la por a patir la mateixa sort o una altra d'anàloga. Everywhere spread fear to suffer the same fate or another similar.
Aleshores, el grau de confiança més alt quedava reservat per als militars procedents d'Uganda. Then the highest degree of confidence was reserved for soldiers from Uganda. Eren els més ben considerats per Kagame . Were the most highly regarded by Kagame. Després venien els militars procedents de Tanzània. After the military came from Tanzania. Llavors els militars procedents de Burundi. Then the soldiers from Burundi. En quart lloc, els militars procedents del Congo. Fourthly, the soldiers from the Congo. I finalment els militars procedents de Rwanda (eren els més mal considerats, se'ls vigilava molt de prop i se'ls tenia molt poca confiança). And finally the soldiers from Rwanda (they were considered the worst, they watched closely and they had very little confidence).
A dalt de tota aquella estructura política i militar estava situat el comandant en Cap de l'Alt Comandament Militar, el general major Paul Kagame . Top of all political and military structure that was located Commander in Chief of the Military High Command, General Paul Kagame greater.
D'ell sortien directament totes les ordres precises per a la majoria de les operacions militars o d'intel·ligència. From him came all orders directly required for most military operations or intelligence. En qualsevol cas, Kagame era el responsable darrer, a qui se li demanaven instruccions, en cas que no s'hi veiessin clares les ordres, tant en relació amb crims comesos contra rwandesos, com expatriats, com congolesos. In any case, Kagame was responsible for last, whom he asked directions, if it saw no clear orders, both in relation to crimes committed against Rwandans, as expatriates, as Congolese.
A partir del general major Paul Kagame es crearen dos canals de transmissió d'ordres militars: l'estructura regular de l'exèrcit de l'APR, atribuït al Comandant de la Unitat de l'Alt Comandament Militar (general major James Kabarebe , assistent militar directe de Kagame ) i l'estructura paral·lela del servei d'intel·ligència militar o dels serveis secrets de l'APR (general major Kayumba Nyamwasa -fins al juliol de 1994-, substituït pel tinent coronell Karake Karenzi .) From Major General Paul Kagame is to create two transmission channels of military orders: the regular structure of the army of the APR, attributed to the unit commander of the Military High Command (Major General James Kabarebe, assistant Kagame direct military) and the parallel structure of the intelligence service or military secret services of the APR (Major General Kayumba Nyamwasa-up in July 1994 - replaced by Lieutenant mullioned Karake Karenz.)
Aquests eren els 4 més alts responsables, polítics i militars, referenciats de forma precisa en els crims internacionals detallats a les diligències d'investigació realitzades; crims comesos tant a Rwanda com al Congo. These were the four most senior political and military accurately referenced in the crimes detailed in the proceedings of international research conducted, both crimes committed in Rwanda and the Congo.
Totes dues xarxes s'encarregaven de planificar i executar ordres militars o terroristes precises. Both networks in charge of planning and executing military orders or terrorist accurate.
Mentre l'exèrcit tenia encomanades les grans operacions militars, els serveis secrets es reservaven per a accions amb objectius específics, realitzats per comandos altament qualificats per a atacar persones o objectius preestablerts: While the army was assigned the major military operations, the secret services were reserved for actions with specific objectives, performed by highly trained commandos to attack people or preset objectives:
  • operacions d'eliminació sistemàtica de població civil; systematic disposal operations civilians;
  • o de persones qualificades com a molestes o oposades a les estratègies i desitjos de l'APR/FPR; or qualified as a nuisance or opposed to strategies and desires of the APR / FPR;
  • dirigents del partit polític MNRD que ocupava el poder aleshores; MNRD political party leaders who held power then;
  • religiosos considerats com a col·laboradors del règim polític que es pretenia combatre; religious regarded as collaborators of the political regime that was intended to combat;
  • responsables locals o persones simplement desfavorables a l'FPR; local leaders or people simply unfavorable to the RPF;
  • líders polítics hutu en el punt de mira de ser eliminats; Hutu political leaders in the spotlight to be removed;
  • líders polítics, quadres de partits, activistes de la societat civil i defensa de drets humans, religiosos, líders d'opinió, fins i tot de l'ètnia tutsi si convenia... political leaders, pictures of parties, civil society activists and defense of human rights, religious, opinion leaders, even if the ethnic Tutsi suit ...
Arribat a aquest punt, el magistrat-jutge de l'Audiència Nacional esmenta la figura de Joaquim Vallmajó . At this point, the magistrate-judge of the Audiencia Nacional mentions the figure of Joaquín Vallmajó.
S'hi manifesta que certes informacions d'intel·ligència militar, l'any 1992, feien referència a un religiós espanyol o blanc que freqüentava centres de dispensació de medicaments i centres de desplaçats per la guerra... It states that certain information of military intelligence, 1992, referred to a Spanish religious or white centers frequented dispensing drugs and centers displaced by war ... Aquestes informacions d'intel·ligència circularen per membres de l'APR, en tenir constància que el religiós espanyol transmetia informacions a l'exterior de Rwanda... These intelligence reports circulated to members of the APR, having known that the Spanish religious transmitting information outside of Rwanda ...
Enhanced by Zemanta

No comments: